Nowe formularze podatków i opłat lokalnych

Nowe formularze podatków i opłat lokalnych Poniedziałek, 1 lipca 2019 Od 1 lipca 2019 roku obowiązują nowe, określone przez Ministerstwo Finansów i ujednolicone dla całego kraju druki deklaracji oraz informacji dotyczących podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego wraz z załącznikami.

Zgłoszenie INFORMACJI/DEKLARACJI dotyczących podatku od nieruchomości/rolnego/leśnego

Zgłoszenie INFORMACJI/DEKLARACJI dotyczących podatku od nieruchomości/rolnego/leśnego Poniedziałek, 1 lipca 2019 Składanie informacji podatkowych przez osoby fizyczne, niezbędnych do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Składanie deklaracji podatkowych przez osoby prawne.

Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych

Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych Wtorek, 12 stycznia 2016 Podatnicy są zobowiązani corocznie składać deklarację na dany rok podatkowy w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Dodatkowymi okolicznościami powodującymi konieczność złożenia deklaracji są: powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego, zmiana miejsca albo siedziby podatnika, jak również korekta nieprawidłowo wypełnionej deklaracji, jak również przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

Wydanie zaświadczeń dotyczących spraw podatkowych

Wydanie zaświadczeń dotyczących spraw podatkowych Wtorek, 12 stycznia 2016 Rodzaje zaświadczeń: 1) Zaświadczenie o: niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości, wysokości zobowiązań spadkodawcy, wysokości zaległości podatkowych zbywającego, wysokości zaległości podatkowych podatnika. 2) Zaświadczenie o stanie majątkowym.

archiwum wiadomości