Klauzula informacyjna - RODO 25 maja 2018

Zgodnie z art. 13, ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016r.) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wójt Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim
 2. Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), e-mail: iod@gminaoswiecim.pl, tel. 33 844-95-45
 3. O ile we wniosku lub formularzu nie określono inaczej, to Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) w/w rozporządzenia - w celu dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem złożenie i rozpatrzenia składanego wniosku.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.
 6. Dane mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie odrębnych przepisów.
 7. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
 9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych w czasie

 rejestracji rozmów telefonicznych w Urzędzie Gminy Oświęcim

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016r.) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wójt Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim.
 2. Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), e-mail: iod@gminaoswiecim.pl, tel. 33 844-95-45
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) w/w rozporządzenia .
 4. Okres przechowywania zarejestrowanych danych osobowych wynosi 3 miesiące od dnia nagrania. W przypadku, gdy nagrania są udostępniane na wniosek uprawnionych organów, lub stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, lub administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie w/w okresów nagrania z rejestru rozmów zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 5. Państwa dane mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie odrębnych przepisów,
 6. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu.
 8. Podanie danych osobowych jest uzależnione od przedmiotu rozmowy. Konsekwencją niepodania danych w przypadkach tego wymagających będzie brak możliwości zidentyfikowania osoby dzwoniącej przez Administratora co może uniemożliwić załatwienie sprawy.
 9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.