Odpady Komunalne

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE OŚWIĘCIM

 

Na terenie Gminy Oświęcim gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych są objęci właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 

Od dnia 1 stycznia 2020 r. na mocy podjętej w dniu 28 sierpnia 2019 r. uchwały Nr XI/113/19 Rady Gminy Oświęcim stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą odpowiednio:

 

·       24,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – dla odpadów zbieranych w sposób selektywny,

·       48,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – dla odpadów nie zbieranych w sposób selektywny.

 

Opłaty należy wnosić na indywidualnie przydzielony każdemu właścicielowi nieruchomości numer rachunku bankowego, bez wezwania, w terminach:

 

- za styczeń, luty, marzec do 15 kwietnia,

- za kwiecień, maj, czerwiec do 15 lipca,

- za lipiec, sierpień, wrzesień do 15 października,

- za październik, listopad, grudzień do 15 grudnia.

 


Na terenie Gminy Oświęcim odbiór odpadów komunalnych odbywa się z następującą częstotliwością:

 

- niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - dwa razy w miesiącu,

 

- odpadów zbieranych selektywnie takich jak: papier, szkło białe, szkło kolorowe, metale i tworzywa sztuczne - raz w miesiącu,

 

- odpadów wielkogabarytowych - dwa razy w roku w miesiącu kwietniu i październiku (odbiór należy zgłosić do firmy obsługującej dany rejon, telefonicznie, przynajmniej na dwa dni przed terminem podanym w harmonogramie),


- odpadów biodegradowalnych - raz w roku, w miesiącu listopadzie, po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania na worki w miesiącu wrześniu (maksymalnie 10 sztuk), pod numerem telefonu zamieszczonym na harmonogramie.

PSZOK:

Poza zbiórkami objazdowymi, selektywnie zebrane odpady takie jak: papier, szkło, plastik, opakowania z metali i wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w w Oświęcimiu przy ul. Bema 12 A (na terenie firmy ZUK Sp. z o.o. ). PSZOK jest czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00, w soboty w godz. 8.00 - 13.00 (z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy). Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: /files/files/Ulotka%20PSZOK.pdf