Odpady Komunalne

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE OŚWIĘCIM

 

Na terenie Gminy Oświęcim gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych są objęci właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 

Od dnia 1 stycznia 2021 r. na mocy podjętej w dniu 9 listopada 2020 r. uchwały Nr XXVI/234/20 Rady Gminy Oświęcim stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą odpowiednio:

 

 • 35,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc,
 • 70,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 

Opłaty należy wnosić na indywidualnie przydzielony każdemu właścicielowi nieruchomości numer rachunku bankowego, bez wezwania, w terminach:

 

 • I kwartał (styczeń, luty, marzec ) do 15 kwietnia,
 • II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) do 15 lipca,
 • III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) do 15 października,
 • IV kwartał (październik, listopad, grudzień) do 15 grudnia.

 


Na terenie Gminy Oświęcim odbiór odpadów komunalnych odbywa się z następującą częstotliwością:

 

 1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
 • z budynków wielolokalowych w okresie od kwietnia do października - raz na tydzień, w okresie od listopada do marca - raz na dwa tygodnie,
 • z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - raz na dwa tygodnie,

 

 1. odpady komunalne zbierane selektywnie:  szkło, papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale - raz na miesiąc,

 

 1. bioodpady:
 • z budynków wielolokalowych w okresie od kwietnia do października - raz na tydzień, od listopada do marca - raz w miesiącu,
 • z budynków mieszkalnych jednorodzinnych w okresie od kwietnia do października - raz na dwa tygodnie, od listopada do marca - raz w miesiącu.

 

 1. meble i inne odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku w miesiącu kwietniu i październiku (odbiór należy zgłosić do firmy obsługującej dany rejon, telefonicznie, przynajmniej na dwa dni przed terminem podanym w harmonogramie),

 

 

PSZOK:

 

Poza zbiórkami objazdowymi, selektywnie zebrane odpady takie jak: szkło (z podziałem na szkło bezbarwne i szkło kolorowe), papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, bioodpady, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony (4 szt. z nieruchomości na rok z samochodów osobowych, ciągników rolniczych i pojazdów jednośladowych), przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (do 200 kg na nieruchomość na rok), odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, odpady niebezpieczne oraz oleje i tłuszcze, detergenty, drewno można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Oświęcimiu przy ul. Bema 12A (na terenie firmy ZUK Sp. z o.o. ).

 

PSZOK jest czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00, w soboty w godz. 8.00 - 13.00 (z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy). Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem : Ulotka PSZOK.