Odpady Komunalne

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE OŚWIĘCIM

 

Na terenie Gminy Oświęcim gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych są objęci właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 

Od dnia 1 stycznia 2021 r. na mocy podjętej w dniu 9 listopada 2020 r. uchwały Nr XXVI/234/20 Rady Gminy Oświęcim stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą odpowiednio:

 

 • 35,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc,
 • 70,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 

Obowiązujące zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Oświęcim (szczegóły w zakładce Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi )

 

 • w wysokości 7,00 zł, na podstawie Uchwały Nr XXVI/235/20 Rady Gminy Oświęcim z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

 

 • w wysokości 4,00 zł, na podstawie Uchwały Nr XVIII/187/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.

 

Opłaty należy wnosić na indywidualnie przydzielony każdemu właścicielowi nieruchomości numer rachunku bankowego, bez wezwania, w terminach:

 

 • I kwartał (styczeń, luty, marzec ) do 15 kwietnia,
 • II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) do 15 lipca,
 • III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) do 15 października,
 • IV kwartał (październik, listopad, grudzień) do 15 grudnia.

 


Na terenie Gminy Oświęcim odbiór odpadów komunalnych odbywa się z następującą częstotliwością:

 

 1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
 • z budynków wielolokalowych w okresie od kwietnia do października - raz na tydzień, w okresie od listopada do marca - raz na dwa tygodnie,
 • z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - raz na dwa tygodnie,

 

 1. odpady komunalne zbierane selektywnie:  szkło, papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale - raz na miesiąc,

 

 1. bioodpady:
 • z budynków wielolokalowych w okresie od kwietnia do października - raz na tydzień, od listopada do marca - raz w miesiącu,
 • z budynków mieszkalnych jednorodzinnych w okresie od kwietnia do października - raz na dwa tygodnie, od listopada do marca - raz w miesiącu.

 

 1. meble i inne odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku w miesiącu kwietniu i październiku (odbiór należy zgłosić do firmy obsługującej dany rejon, telefonicznie, przynajmniej na dwa dni przed terminem podanym w harmonogramie),

 

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Oświęcim w 2022 roku

 

Lokalizacja: 32-600 Oświęcim, ul. Bema 12 A (ZUK Oświęcim)

PSZOK jest czyny:

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00

w soboty w godzinach 8:00 - 13:00

(z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, do którego mieszkańcy Gminy Oświęcim mogą, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oddać selektywnie zebrane odpady komunalne:

 

• szkła, papieru, tworzyw sztucznych i metali,

• opakowań wielomateriałowych,

• bioodpadów (z wyjątkiem osób, które deklarują posiadanie kompostownika przydomowego),

• zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

• mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

• zużytych opon w ilości do 4 szt. z nieruchomości na rok (wyłącznie z samochodów osobowych, ciągników rolniczych i pojazdów jednośladowych),

• przeterminowanych leków i chemikaliów,

• zużytych baterii i akumulatorów,

• odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w ilości do 200 kg na nieruchomość na rok,

• odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

• odpadów niebezpiecznych oraz olei i tłuszczy, detergentów i drewna.

 

UWAGA! PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

 

W PSZOK można pobrać dodatkowe worki z przeznaczeniem na odpady komunalne segregowane i na odpady zielone oraz worki typu big-bag przeznaczone do gromadzenia odpadów remontowo budowlanych.

 

Przyjęcie odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych uzależnione jest od wykazania faktu zamieszkania na terenie Gminy Oświęcim poprzez okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszania. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie oraz na własny rachunek.

W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji dot. PSZOK zapraszamy do kontaktu: 33 476-80-81 lub 33 842-30-93

Ulotka PSZOK