Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację należy złożyć w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Również w przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty (zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość, np. narodziny dziecka, zwiększenie liczby mieszkańców, zmiana miejsca zamieszkania, utrata ulgi KDR) właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia nowej (kolejnej) deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych.

 

 

Dla osób mieszkających na nieruchomości przez część miesiąca (w przypadku przeprowadzki) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której mieszkaniec dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

 

W przypadku śmierci mieszkańca, nową deklarację należy złożyć maksymalnie w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

 

Właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, przysługuje zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (na podstawie Uchwały Nr XVIII/187/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 marca 2016 r.).

 

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest posiadanie ważnych Kart Dużej Rodziny przez członków rodziny wielodzietnej oraz zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 

 

Wysokość zwolnienia wynosi 4,00 zł miesięcznie dla każdego członka rodziny wielodzietnej zamieszkującego na danej nieruchomości.

 

 

Chcący skorzystać ze zwolnienia winni są złożyć nową (kolejną) deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz ze stosownymi załącznikami oraz przedstawić ważne Karty Dużej Rodziny (wzór deklaracji wraz z załącznikiem uchwalony został Uchwałą Nr XXIII/260/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 września 2016 r.).

 

 

Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grojcu lub klikając w poniższy link:

http://gops.gminaoswiecim.pl/pl/3421/0/karta-duzej-rodziny.html

 

 

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym mogą także skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7 zł/osobę/miesiąc (na podstawie Uchwały Nr XXVI/235/20 Rady Gminy Oświęcim z dnia 9 listopada 2020 r.).

 

 

Uzyskanie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi następuje jedynie w przypadku, gdy właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek gromadzenia odpadów komunalnych w sposób selektywny i kompostuje cały strumień bioodpadów, tj. zarówno odpady spożywcze, kuchenne z gospodarstw domowych jak
i odpady ulegające biodegradacji z ogrodów, w tym trawę i pozostałe części roślin
z pielęgnacji zieleni. W kompostowniku przydomowym muszą być kompostowane odpady pochodzące wyłącznie z domu (gospodarstwa domowego), a nie np. z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie nieruchomości, na której znajdują się także budynki mieszkalne jednorodzinne.

 

 

Osoby, które chcą skorzystać z ww. zwolnienia są zobowiązane do złożenia nowej deklaracji.

 

Decyzję o kompostowaniu odpadów ulegających biodegradacji w kompostowniku przydomowym lub o zaprzestaniu kompostowania można podjąć w dowolnej chwili. W każdym przypadku konieczne jest złożenie nowej deklaracji.