Oferta Inwestycyjna

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY OŚWIĘCIM

 

 

1. Zaborze – obwodnica Oświęcimia

 

Teren o powierzchni ok. 1,00 ha obejmujący działki nr 210/416, cz. 210/192, cz. 210/443 w obrębie Zaborze. Nieruchomość stanowi własność Gminy Oświęcim. Teren atrakcyjny do zainwestowania z dobrym połączeniem komunikacyjnym z drogą krajową DK 44 relacji Gliwice – Kraków.

Dla terenu brak aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomości położone w sąsiedztwie przedmiotowego terenu zagospodarowane są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przebiegająca w sąsiedztwie lub w działce infrastruktura techniczna zapewni dostęp do mediów. Proponowane zagospodarowanie pod działalność usługowo-handlową, gastronomiczną, itp.

Zlokalizowanie inwestycji na przedmiotowym terenie wymaga uprzednio uzyskania decyzji ustalającej warunki zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Szacunkowa wartość terenu: 2,2 mln PLN

 

 

2. Poręba Wielka, ulica Wadowicka

 

Teren o powierzchni ok. 1,30 ha obejmujący działki nr 21/1, 21/3, 22/1, 22/2, 624/2 w obrębie Poręba Wielka. Nieruchomość stanowi własność Gminy Oświęcim i zlokalizowana jest przy drodze powiatowej P 1897 K – ulicy Wadowickiej, która łączy się z drogą krajową DK 44 relacji Gliwice – Kraków.

Dla terenu brak aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W sąsiedztwie usytuowana jest nieruchomość zagospodarowana pod działalność usługową. W związku z powyższym proponowany teren nadaje się idealnie do prowadzenia działalności usługowej, handlowej, itp. W bliskim sąsiedztwie lub w działce znajduje się dostępna infrastruktura techniczna zapewniająca dostęp do mediów.

Zlokalizowanie inwestycji na przedmiotowym terenie wymaga uprzednio uzyskania decyzji ustalającej warunki zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Szacunkowa wartość terenu: 2 mln PLN

 

 

3. Włosienica – Stawy Monowskie (tzw. Jakubówka)

 

Teren o powierzchni ok. 4,80 ha oznaczony działką nr 968/6 w obrębie Włosienica. Nieruchomość stanowi własność Gminy Oświęcim i zlokalizowana jest przy drodze gminnej - ulicy Objazdowej w Stawach Monowskich. Wzdłuż działki usytuowane są tory kolejowe.

Dla terenu brak aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Proponuje się zagospodarowanie obszaru pod działalność produkcyjną, magazynową, składową. Nieruchomości sąsiadujące z przedmiotowym obszarem są zagospodarowane rolniczo oraz częściowo pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Niezbędna infrastruktura techniczna zapewniająca dostęp do mediów, znajduje się w sąsiedztwie.

Zlokalizowanie inwestycji na przedmiotowym terenie wymaga uprzednio uzyskania decyzji ustalającej warunki zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Szacunkowa wartość terenu: 3,3 mln PLN

 

 

Gmina Oświęcim rozważy każdą interesującą ofertę zagospodarowania przedmiotowych terenów, podejmując odpowiednią procedurę określoną przepisami prawa obowiązującymi w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi.