Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej


Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Oświęcim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://gminaoswiecim.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 33844 95 00
Fax: +48 338449510
E-mail: gmina@gminaoswiecim.pl
Adres korespondencyjny: ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-03

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 
 • Zamieszczone na stronie internetowej informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy Oświęcim.
 • Zamieszczone nagrania z posiedzenia sesji Rady Gminy nie posiadają napisów. Po 2020-09-23 wszystkie nowe nagrania z posiedzeń będą posiadały napisy.
 • Zamieszczone na stronie internetowej informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).


Ułatwienia na stronie podmiotowej internetowej

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Urzędu Gminy Oświęcim.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Pierwszy Koordynator ds. dostępności Sylwia Rybarczyk, Drugi Koorydnator ds. dostępności Katarzyna Mróz 
e-mail: dostepnosc@gminaoswiecim.pl 
Telefon: 33 844 95 11, 33 844 95 71

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Gminy Oświęcim przy ul. Zamkowej 12, 32-600 Oświęcim, spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Budynek składa się segmentu głównego usytuowanego równolegle do pasa drogowego ul. Zamkowej. Przed budynkiem znajduje się stanowisko parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Budynek 4 kondygnacyjny (w tym poddasze), częściowo podpiwniczony. Wejście do budynku od ul. Zamkowej 12 odbywa się wprost z chodnika (przed wejściem głównym brak jest dodatkowych stopni). Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi znajduje się winda przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych. Przejścia pomiędzy pomieszczeniami i korytarzami nie zawierają progów. Na I piętrze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 2. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy - tablice informacyjne,
 3. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
 4. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,
 

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności Urzędu Gminy Oświęcim w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania.
 2. zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.