Fundusz Dróg Samorządowych

 

Dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego: Funduszu Dróg Samorządowych.

Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej nr 510180K ul. Borowiec w Zaborzu w km 0+000,00 – 0+328,40 oraz w km 0+510,00 – 1+452,00, Gmina Oświęcim”.

Kwota dofinansowania: 541 301,00 zł

Środki kwalifikowalne: 1 082 602,57 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 221 807,24 zł

Otrzymane dofinansowanie z FDS stanowi 50 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Celem projektu jest poprawa parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej
i bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również poprawa dostępności komunikacyjnej
i poprawa poziomu życia mieszkańców.

Ogólny zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie prac rozbiórkowych, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, remont jezdni, poboczy, wykonanie oznakowania drogowego.