Zgłoś swój piec!

Każde nowe urządzenie grzewcze (np. piec, kominek, pompa ciepła) należy zgłosić do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w terminie do 14 dni od pierwszego uruchomienia.

 

Spis treści:

1. Kto powinien złożyć deklarację

2. Jakich budynków dotyczy obowiązek

3. Nowe urządzenia

4. Rodzaje urządzeń, jakie należy zgłosić

5. Sposób złożenia deklaracji

6. Kary za niezłożenie deklaracji

7. Na co zwrócić uwagę wypełniając samodzielnie deklarację

8. Więcej informacji

9. Podstawa prawna

10. Pytania i odpowiedzi

 

 

Kto powinien złożyć deklarację

 

Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wskazania w jakie źródło ciepła wyposażony został budynek będący jego własnością. W przypadku budynków, których właścicielem jest więcej niż jedna osoba, wystarczy, że deklarację złoży jeden ze współwłaścicieli.

 

Jakich budynków dotyczy obowiązek

 

Obowiązek złożenia deklaracji obejmuje całą Polskę. Deklaracja dotyczy zarówno budynków mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Informację należy złożyć niezależnie od rodzaju używanych urządzeń grzewczych.

 

Nowe urządzenia

 

Jeżeli w budynku zostało zamontowane nowe urządzenie grzewcze, należy zgłosić je do 14 dni od pierwszego uruchomienia.

 

Dotyczy to zarówno urządzeń w nowych budynkach, jak i w budynkach już istniejących – w których zmieniane jest ogrzewanie. Deklaracji nie trzeba składać, jeżeli wymieniamy takie stare urządzenie na takie samo – np. stary kocioł gazowy na nowy. Powyższa reguła nie dotyczy kotłów na paliwo stałe, które różnią się klasą, na przykład – jeżeli wymieniamy „kopciucha” na kocioł na ekogroszek z certyfikatem ecodesign, należy dokonać zgłoszenia.

 

Prosimy pamiętać, że od obowiązku złożenia deklaracji nie zwalnia uzyskanie dotacji na wymianę ogrzewania

 

Rodzaje urządzeń, jakie należy zgłosić

 

W deklaracji należy wymienić wszystkie źródła ciepła użytkowane w budynku – dotyczy to zarówno kotłów centralnego ogrzewania, jak i kominków czy pieców kaflowych. Ewidencja obejmuje urządzenia na wszystkie rodzaje paliwa – zgłosić musimy zarówno piec węglowy, jak i bojler elektryczny czy pompę ciepła.

 

Sposób złożenia deklaracji

 

Deklaracje można składać w formie elektronicznej poprzez stronę www.ceeb.gov.pl Do złożenia deklaracji potrzebny jest profil zaufany. Punkt potwierdzania profili zaufanych znajduje się na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Oświęcim. Profil można również bezpłatnie założyć poprzez aplikację internetową części banków. Instrukcję składania deklaracji elektronicznie znajdą Państwo tutaj.

 

Osoby, które nie mają możliwości złożyć deklaracji elektronicznie, mogą zrobić to w formie papierowej. Wydrukowaną i wypełnioną wcześniej deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy. Można wrzucić ją do urny na dokumenty, która znajduje się koło Dziennika Podawczego. Poniżej znajdą Państwo instrukcję samodzielnego wypełniania druku. Deklarację można również pobrać i uzupełnić z pomocą pracowników gminy, w pokoju numer 27 w Urzędzie Gminy.

 

Kary za niezłożenie deklaracji

 

Nie spełnienie obowiązku złożenia deklaracji, może skutkować mandatem w wysokości 500 zł lub grzywną w wysokości nawet 5000 zł. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim organ wykonawczy "poweźmie o tym informację", możemy uniknąć kary, składając stosowną deklarację  w ramach tzw. czynnego żalu.

 

Na co zwrócić uwagę wypełniając samodzielnie deklarację

 

Pytanie A08

Jeżeli w budynku nie ma wydzielonych lokali (jak np. 1/1 i 1/2 lub 1A i 1B) to zaznaczamy odpowiedź 1 – budynek jednorodzinny.

Jeżeli budynek ma wydzielone lokale to zaznaczamy odpowiedź 2 – budynek wielorodzinny. Wtedy wpisujemy ilość wszystkich lokali w budynku na końcu wiersza. Ilość lokali wpisujemy nawet, jeżeli należą do innej osoby i nie będziemy ich ujmować w naszej deklaracji.

 

Pytanie A09

Budynek jednorodzinny – jeżeli budynek jest budynkiem jednorodzinnym lub wszystkie wydzielone lokale należą do nas to zaznaczamy odpowiedź nr 1.

Budynek wielorodzinny – Jeżeli tylko część lokali należy do nas to zaznaczamy odpowiedź nr 2, a następnie wypełniamy następne wiersze według schematu:

„liczba lokali mieszkalnych (…) objętych deklaracją” – wpisujemy ile lokali w budynku należy do nas

„numery lokali mieszkalnych (…) objętych deklaracją” – wpisujemy nr lokali należących do nas, np. 1/3

WAŻNE – jeżeli więcej niż jeden lokal w budynku należy do nas, w deklaracji wpisujemy wszystkie urządzenia grzewcze zamontowane we wszystkich naszych lokalach.

 

Pytanie B01

W pytaniu musimy podać informacje o wszystkich urządzeniach grzewczych zainstalowanych i użytkowanych w budynku, niezależnie od ich rodzaju.

W pierwszej kolumnie zaznaczamy krzyżykiem, jakie urządzenia są zamontowane i określamy ich ilość. Wpisujemy je nawet jeśli nigdy z nich nie korzystamy.

W drugiej kolumnie zaznaczamy krzyżykiem z których urządzeń korzystamy – nawet jeśli tylko od czasu do czasu. Określamy też ich ilość.

W trzeciej kolumnie zaznaczamy jaką funkcję ma urządzenie – czy służy do ogrzewania pomieszczeń czy do podgrzewania ciepłej wody (w kranach), czy może spełnia obie te funkcje (wtedy zaznaczamy obie kratki).

 

Pytanie B02

Pytanie dotyczy tylko kotłów na paliwo stałe (zarówno z podajnikiem jak i bez) – czyli urządzeń zaznaczonych w wierszu 2 lub 3 w pytaniu B01. Informację o klasie możemy sprawdzić na tabliczce znamionowej lub w dokumentach urządzenia.

 

Pytanie B03

Pytanie dotyczy tylko kotłów na paliwo stałe (zarówno z podajnikiem jak i bez). Jeżeli naszym głównym paliwem jest węgiel, ale czasem używamy do rozpałki innego paliwa, na przykład drewna, zaznaczamy oba te paliwa.

 

Pytanie C01

Jeżeli w budynku lub na terenie nieruchomości znajduje się lokal lub budynek przeznaczony na cele inne niż mieszkalne (na przykład warsztat, garaż, budynek rolniczy, sklep, lokal usługowy) i ten budynek/lokal wyposażony jest w źródło ciepła (do ogrzewania, podgrzewania ciepłej wody lub spełniające inną fukcję) – zaznaczamy odpowiedź „tak”. W takim wypadku musimy wypełnić odrębny formularz (wzór B) dla tego lokalu/budynku.

 

Pytanie D05

Jeżeli mieszkamy pod tym samym adresem, co budynek dla którego wypełniamy deklarację – zaznaczamy odpowiedź „tak”. W takim przypadku nie wypełniamy tabelki z pytaniami od D06 do D13.

Jeżeli mieszkamy w innym miejscu – zaznaczamy „nie” i wypełniamy tabelkę z pytaniami D06-D13.

 

Więcej informacji

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, pod numerem telefonu 33/844-95-27 lub mailowo: powietrze@gminaoswiecim.pl

 

Pytania i odpowiedzi

 

Podstawa prawna

 

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przedmiotowe rozwiązania ustawowe zostały wprowadzone ustawą nowelizującą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127).

 

Informację zrealizowano  w  ramach  projektu  „Wdrażanie  Programu  ochrony  powietrza  dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”  LIFE-IP  MALOPOLSKA / LIFE 14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

 

Tagi