Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi fundusze pożyczkowe, których zadaniem jest pomoc finansowa przedsiębiorcom z terenu województwa małopolskiego w realizacji zadań związanych z podejmowaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi fundusze pożyczkowe, których zadaniem jest pomoc finansowa przedsiębiorcom z terenu województwa małopolskiego w realizacji zadań związanych z podejmowaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 

Pożyczki dla mikro, małych i średnich firm.

Oferta MARR: do 400 tysięcy na start i rozwój mikro, małych i średnich firm.

 

Dla kogo? mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa małopolskiego;

 

Ile? od 10.000 do 400.000 złotych;

 

Na co? na cele bezpośrednio związane z podejmowaniem lub rozwijaniem działalności gospodarczej; [ze środków pożyczki nie mogą być finansowane bieżące koszty działalności przedsiębiorstwa oraz zakupy o charakterze konsumpcyjnym].

 

Warunki:

 •     na okres 60 miesięcy;

 •     z możliwością skorzystania z 6-miesięcznej karencji na spłatę kapitału;

 •     oprocentowanie: od 5,91% w skali roku (dla rozpoczynających działalność od 8,91% w skali roku)

 •     [oprocentowanie ustalane jest zgodnie z wytycznymi  nt. ustalania stóp referencyjnych];

 •     wymagane: 20% wkładu własnego;

 •     za udzielenie pożyczki pobierana jest jednorazowa prowizja: 1% kwoty pożyczki - jeśli okres spłaty wynosi do 24 miesięcy, lub 1,5% przy okresie spłaty dłuższym niż 24 miesiące;

 •     zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Ponadto zabezpieczenie może mieć formę: hipoteki, zastawu, poręczenia osób fizycznych lub prawnych, przewłaszczenia na zabezpieczenie, przelewu (cesji) wierzytelności, gwarancji bankowej, kaucji lub blokady środków na rachunku bankowym. Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna być dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki.

Więcej informacji

 

 

Pożyczki dla mikro i małych firm.

Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój i prowadzenie działalności gospodarczej.

Dla kogo? firmy z regionu Małopolski

Ile? Maksymalnie kwota 120 tys. złotych

Warunki:

 •     na  okres 60  miesięcy z możliwością skorzystania z karencji na spłatę kapitału 6 miesięcy

 •     oprocentowanie od 5,91% w skali roku (oprocentowanie stałe w całym okresie pożyczkowym) - oprocentowanie ustalane jest zgodnie z wytycznymi  nt. ustalania stóp referencyjnych

 •     wymagane 20% wkładu własnego

 •     za udzielenie pożyczki pobierana jednorazowa prowizja:1% kwoty pożyczki, jeśli okres spłaty wynosi do 24 miesięcy, 1,5% przy okresie spłaty dłuższym niż 24 miesiące

 •     zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zabezpieczenie może mieć m.in. formę: poręczenia osób fizycznych lub prawnych, zastawu rejestrowego na maszynach, urządzeniach, pojazdach itp., hipoteki na nieruchomości.

 •     Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna być dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki.

Więcej informacji

 

Małopolski Fundusz Pożyczkowy dofinansowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Małopolski Fundusz Pożyczkowy dofinansowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oferuje pożyczki na uruchomienie, prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa małopolskiego, z przeznaczeniem na działania inwestycyjne: 

 

 • do kwoty 400.000 zł, 

 • na okres do 60 miesięcy, 

 • korzystnie oprocentowane: od 5,26% w skali roku (oprocentowanie stałe w całym okresie pożyczkowym), 

 • możliwość skorzystania z karencji na spłatę kapitału do 6 miesięcy.  

 

Za udzielenie pożyczki pobierana jest jednorazowa prowizja wynosząca: 

 • 1% kwoty pożyczki, jeśli okres spłaty wynosi do 24 miesięcy, 

 • 1,5% przy okresie spłaty dłuższym niż 24 miesiące.  

 

Z pożyczek mogą korzystać również podmioty dopiero rozpoczynające działalność gospodarczą. 

Od przedsiębiorców wymagamy: 

 • zapewnienia 20% wkładu własnego w realizację przedsięwzięcia, 

 • braku zaległości w opłacie podatków i składek ZUS, 

 • przedstawienia krótkiego opisu przedsięwzięcia wraz z uproszczoną prognozą finansową, pokazującą zdolność do spłaty wnioskowanej pożyczki, 

 • zapewnienia zabezpieczenia spłaty pożyczki.  

 

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, a ponadto zabezpieczenie może mieć m.in. formę: 

 • poręczenia osób fizycznych lub prawnych, 

 • zastawu na maszynach, urządzeniach, pojazdach itp., 

 • hipoteki na nieruchomości. 

 

Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna być dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki.

Więcej informacji

 

Pożyczki dla organizacji pozarządowych

Fundusz przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Oferta dla organizacji pozarządowych, tj. podmiotów niepublicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, mających siedzibę i zarejestrowanych na terenie województwa małopolskiego.
Celem pożyczki jest  realizacja zadań i pokrycie wydatków związanych z przyznaną beneficjentowi dotacją i refundowanych w ramach tej dotacji. Pożyczka ma charakter pomostowy - jej celem może być wyłącznie finansowanie zadań związanych z realizowanym przez NGO projektem, dofinansowanym ze środków dotacji unijnej. Wartość maksymalna pożyczki wynosi 100 tys. złotych.

 

Warunki uzyskania pożyczki:

 • okres pożyczki może być dłuższy maksymalnie o  6 miesięcy w stosunku do terminu zakończenia realizacji umowy dotacji, jednocześnie nie może przekraczać 60 miesięcy,

 • preferencyjne oprocentowanie: obecnie 5,49% (oprocentowanie stałe w całym okresie pożyczkowym),

 • możliwość ustalenia harmonogramu spłat dostosowanego do potrzeb wnioskodawcy.

 

Za udzielenie pożyczki pobierana jest jednorazowa prowizja w wysokości 1% kwoty pożyczki. Dla pożyczek nieprzekraczających kwoty 50.000 złotych zminimalizowano wymogi dotyczące zabezpieczenia ich spłaty.

Więcej informacji

 

 

Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

Poręczenie MRFP Sp. z o.o. jest wygodną, łatwo i szybko dostępną, a także tanią formą zabezpieczenia kredytów i pożyczek, zaciąganych na cele gospodarcze.

 

Oferta funduszu jest skierowana do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mają siedzibę, prowadzą działalność lub realizują inwestycje na terenie województwa małopolskiego.

 

Fundusz oferuje poręczenia do 80% kwoty kapitału kredytu lub pożyczki. Maksymalna wartość jednostkowego poręczenia może wynosić do:

 

 

Zabezpieczeniem poręczenia jest wystawiany przez przedsiębiorcę weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

 

Kontakt:

Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

ul. Kordylewskiego 11, pok. 909

31-542 Kraków

tel./fax 12 296 04 00

e-mail: biuro@poreczeniowy.pl

 

www.poreczeniowy.pl

www.mrfp.com.pl