Projekty EFS

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

na lata 2010 – 2015

 

jest największym w historii Unii Europejskiej programem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Całość kwoty, jaką przewidziano na jego realizację to ponad 11,4 mld EUR, z czego ponad 9,7 mld EUR stanowią środki EFS, a ok. 1,7 mld EUR – środki krajowe.

Wsparcie finansowe PO KL będzie służyć przyśpieszeniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, wzrostowi zatrudnienia oraz zwiększeniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z krajami Unii Europejskiej.

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z dziesięciu priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu w ramach:

 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

realizował projekt systemowy:

Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim”

zgodnie z umową nr UDA-POKL.07.01.01-12-008/10/01

w okresie od 01 stycznia 2010r. do 30 czerwca 2015r.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim”