Zmiana wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą zmiany stawek za odbiór odpadów komunalnych.

W związku ze zmianą wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której informowaliśmy:

 

https://gminaoswiecim.pl/pl/1960/21564/oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-z-terenu-nieruchomosci-na-ktorych-zamieszkuja-mieszkancy.html

 

przypominamy, że zgodnie z art. 6m ust. 2 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

 

W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

 

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Tagi