Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Od 1 stycznia 2023 r. wysokość miesięcznej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują osoby wypełniające obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny, wynosić będzie 41,00 zł za jednego mieszkańca nieruchomości.

Jeżeli śmieci nie będą segregowane, stawka będzie podwójna i wyniesie 82,00 zł za każdą osobę. Gospodarstwa, które posiadają domowy kompostownik zapłacą za odbiór odpadów 2,00 zł mniej za osobę, czyli będzie to kwota 39,00 zł.

 

Od przyszłego roku nie będzie już obowiązywać zwolnienie dotyczące członków rodziny wielodzietnej, tj. osób posiadających Kartę Dużej Rodziny. Zostaje natomiast wprowadzone zwolnienie w wysokości 10,00 zł za osobę, której dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Warunkiem zwolnienia jest dołączenie do składanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaświadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu, potwierdzającego spełnienie kryterium dochodowego.

 

Na wzrost wysokości opłat wpływ mają skokowy wzrost cen paliw, prądu, brak rynków zbytu dla surowców wtórnych, wzrost minimalnego wynagrodzenia, wysoka inflacja, wzrost kosztu odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych. Istotny jest też stały, znaczący wzrost ilości odebranych odpadów komunalnych, również w porównaniu do średnich ilości odpadów na poziomie kraju.

 

 

 

rok 2018

rok 2019

rok 2020

rok 2021

Liczba osób objętych systemem odpadów komunalnych

16899

16853

16805

16962

Ilość odpadów na 1 mieszkańca gminy[kg]

361

380

417

424

Ilość odpadów na 1 mieszkańca wg GUS [kg]

325

332

342

358

Różnica [kg]

36

48

75

66

 

 

Zachęcamy do ograniczania wytwarzania odpadów komunalnych poprzez kompostowanie odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach, wybieranie produktów bez opakowań - na zakupy warto zabrać własne pudełka i torby wielokrotnego użytku, kupowanie produktów niezbędnych, aby zapobiec marnowaniu żywności, ponowne wykorzystywanie szklanych opakowań.

 

Podjęte na grudniowej sesji w dniu 5 grudnia 2022 r. uchwały dotyczące odpadów wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2023 r.

 

Tagi