Zmiana sposobu zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Oświęcim

Od 1 stycznia 2021 r. ulega zmianie sposób zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Oświęcim!

 

Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności dostosowanie przepisów prawa miejscowego do wymogów rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2028).

 

 

Od 1 stycznia 2021 r. wszyscy mieszkańcy Gminy Oświęcim będą mieli obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

Nowością będzie obowiązek wydzielenia ze strumienia odpadów komunalnych dodatkowej frakcji odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

 

Szczegóły dotyczą segregacji bioodpadów oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym znajdują się w osobnym artykule:

https://gminaoswiecim.pl/pl/1960/17804/zwolnienie-w-czesci-z-oplaty-dla-kompostujacych-bioodpady.html

 

Zasady stosowane przez Gminę Oświęcim już od wielu lat były zbliżone do obecnie wprowadzonych wymogów. Osoby, które do tej pory segregowały odpady będą musiały przyzwyczaić się do oddzielania bioodpadów (odpady kuchenne, spożywcze, zielone).

 

Dużą różnicę odczują mieszkańcy, którzy w chwili obecnej w ogóle nie segregują odpadów ponieważ od 1 stycznia 2021 r. nie będą mieli już takiej możliwości. Segregować musimy wszyscy.

 

Od 1 stycznia 2021 roku zostanie wprowadzony podział segregacji na pięć frakcji. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Środowiska każdy rodzaj odpadów został przypisany do określonego koloru pojemnika/worka:

niebieski na papier,

żółty na plastik i metale,

zielony na szkło,

brązowy na odpady ulegające biodegradacji

czarny na odpady zmieszane pozostałe po segregacji.

 

Dodatkowo na terenie gminy szkło bezbarwne należy gromadzić w pojemnikach/workach koloru białego.

Pojemniki oraz worki do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów zbieranych w sposób selektywny, zarówno do domów jednorodzinnych, jak i zabudowy wielorodzinnej dostarczy firma odbierająca odpady.

 

Osobny worek/pojemnik na odpady ulegające biodegradacji jest przeznaczony na odpady kuchenne (warzywa i owoce, obierki, fusy po kawie i herbacie a także skorupki jaj) i odpady zielone z ogrodów (skoszona trawa, liście i kwiaty, drobne gałązki drzew i krzewów, trociny i kora drzew, niezaimpregnowane drewno).

 

W domach jednorodzinnych mieszkańcy będą mogli kompostować odpady kuchenne i odpady zielone we własnym kompostowniku przydomowym. Jeśli się na to zdecydują, jednocześnie rezygnując z ich oddawania w brązowym worku sprzed posesji lub do PSZOK, będą mogli skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i obniżyć swoją miesięczną opłatę za odpady, po złożeniu nowej deklaracji (termin składania nowej deklaracji od dnia 2 stycznia 2021 r.).

 

Osoby, które nie będą korzystały z przydomowego kompostownika nie mają obowiązku składania nowej deklaracji po nowym roku (o ile nie nastąpiła zmiana danych będących podstawą do obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość).

 

Od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulegnie częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

a) z budynków wielolokalowych w okresie od kwietnia do października - raz na tydzień, w okresie od listopada do marca - raz na dwa tygodnie,

b) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - raz na dwa tygodnie,

 

2) odpady komunalne zbierane selektywnie:  szkło, papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale - raz na miesiąc,

 

3) bioodpady:

a) z budynków wielolokalowych w okresie od kwietnia do października - raz na tydzień, od listopada do marca - raz w miesiącu,

b) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych w okresie od kwietnia do października - raz na dwa tygodnie, od listopada do marca - raz w miesiącu.

 

Odpady, które nie są odbierane bezpośrednio sprzed posesji a podlegają selektywnej zbiórce, w tym:

 

  • zużyte opony – w ilości do 4 szt. z nieruchomości/rok z samochodów osobowych, ciągników rolniczych i pojazdów jednośladowych,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – w ilości 0,2 Mg/nieruchomość/rok, meble i inne odpady wielkogabarytowe
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny),
  • przeterminowane leki i chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
  • odpady niebezpieczne oraz oleje i tłuszcze, detergenty, drewno,

 

będzie można nadal oddawać do PSZOK w ramach ponoszonej opłat. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

 

Więcej informacji na temat zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych znajduje się na stronie: http://naszesmieci.mos.gov.pl/

Zachęcamy do jej odwiedzenia!

GALERIA