Zwolnienie w części z opłaty dla kompostujących bioodpady

Wójt Gminy Oświęcim informuje, że w dniu 9 listopada 2020 r. Rada Gminy Oświęcim podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2021 r.

 

Od dnia 1 stycznia 2021 roku ulga, o której mowa w ww. uchwale, wynosić będzie 7 zł za osobę/miesiąc.

 

Uzyskanie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi następuje jedynie w przypadku, gdy właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek gromadzenia odpadów komunalnych w sposób selektywny i kompostuje cały strumień bioodpadów, tj. zarówno odpady spożywcze, kuchenne z gospodarstw domowych jak
i odpady ulegające biodegradacji z ogrodów, w tym trawę i pozostałe części roślin
z pielęgnacji zieleni. W kompostowniku przydomowym muszą być kompostowane odpady pochodzące wyłącznie z domu (gospodarstwa domowego), a nie np. z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie nieruchomości, na której znajdują się także budynki mieszkalne jednorodzinne.

 

Osoby, które skorzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadania kompostownika przydomowego nie będą mogły przekazać odpadów ulegających biodegradacji do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 

Osoby, które chcą skorzystać ze zwolnienia od miesiąca stycznia 2021 roku (od stycznia nie będą oddawać bioodpadów) zobowiązane są do złożenia nowej deklaracji w terminie:


od 2 stycznia 2021 roku do 10 lutego 2021 roku.

Nową deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32 – 600 Oświęcim, osobiście, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

 

Właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym może w dowolnej chwili podjąć decyzję o kompostowaniu odpadów ulegających biodegradacji w kompostowniku przydomowym lub o zaprzestaniu kompostowania. W każdym przypadku konieczne jest złożenie nowej deklaracji.

 

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oświęcim, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2021 r.:

 

 1. Kompostowanie bioodpadów należy prowadzić w przeznaczonym do tego celu kompostowniku przydomowym, rozumianym jako specjalna skrzynia lub pojemnik służący do całorocznego kompostowania powstających na terenie nieruchomości bioodpadów. Kompostownikiem nie jest miejsce (pryzma) na gruncie, na którym składowane są bioodpady.
   
 2. Kompostowniki przydomowe powinny posiadać pojemność dostosowaną do ilości wytwarzanych na nieruchomości bioodpadów, gwarantującą prawidłowy proces kompostowania odpadów.
   
 3. Usytuowanie kompostownika przydomowego zlokalizowanego na nieruchomości nie może powodować uciążliwości w korzystaniu z nieruchomości sąsiednich.
   
 4. Posiadanie kompostownika przydomowego, w którym kompostowane są bioodpady stanowiące odpady komunalne, zwalnia właściciela nieruchomości z obowiązku posiadania worka na te odpady.

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległość kompostownika przydomowego od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić co najmniej 5 m oraz od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – co najmniej 2 m.

 

Ponadto informuję, że zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie, płyty do składowania obornika nie są kompostownikiem.

 

Osoby, które nie będą korzystały z ww. zwolnienia będą oddawały odpady ulegające biodegradacji, w workach koloru brązowego z napisem „BIO”, zgodnie
z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2021 r. harmonogramem
lub we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 

Od dnia 1 stycznia 2021 r. zmianie ulegnie także częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych bezpośrednio sprzed posesji dla osób, które nie skorzystają z ulgi na kompostownik:

 

 • z budynków wielolokalowych w okresie od kwietnia do października - raz na tydzień, od listopada do marca – raz w miesiącu,
   
 • z budynków mieszkalnych jednorodzinnych w okresie od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie, od listopada do marca – raz w miesiącu.

 

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość (zmiana miejsca zamieszkania osób, narodziny dzieci, zgony osób, utrata ulgi KDR, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać do 10 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (w przypadku śmierci mieszkańca do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia) poprzez złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

GALERIA