Nakład i kolportaż

Nakład i kolportaż


Miesięcznik "Oświęcimska Gmina" jest drukowany w nakładzie 6000 egzemplarzy. Objętość to 12 stron w formacie zbliżonym do standardowego A3. Gazeta jest w całości kolorowa.

 

Egzemplarz "Oświęcimskiej Gminy" jest dostarczany do każdego gospodarstwa domowego na terenie gminy wiejskiej Oświęcim. Ponad 5.000 egzemplarzy jest kolportowanych we wszystkich trzynastu sołectwach. Ponadto miesięcznik jest dystrybuowany w gminnych instytucjach.

 

Kolportaż obejmuje również Urząd Gminy Oświęcim (Oświęcim, ul. Zamkowa 12) oraz siedzibę wydawcy tj. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji (Brzezinka, ul. Sportowa 9).

 

Historia


Pierwszy numer gazety lokalnej gminy Oświęcim - „Oświęcimska Gmina” - ukazał się w styczniu 1996r. W listopadzie 1995 r. Rada Gminy Oświęcim na wniosek Zarządu Gminy podjęła uchwałę o wydawaniu, począwszy od roku 1996 kwartalnika – informatora Rady, Zarządu i Urzędu Gminy Oświęcim. Redaktorem naczelnym gazety został Bronisław Jania.


Na przestrzeni minionych lat doszło do wielu zmian, kształtujących obraz „Oświęcimskiej Gminy”. Początkowo gazeta była bezpłatna, jednak od 2001 roku Rada Gminy podjęła decyzję o wprowadzeniu odpłatności za periodyk. By trafiała do szerszych, niż dotąd, rzesz mieszkańców gminy, od 2010 r. gazeta znów jest rozpowszechniana bezpłatnie.


Początkowo wydawcą „Oświęcimskiej Gminy” był Urząd Gminy, od 2001 r. była nim Gminna Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu z/s w Grojcu. Wtedy to redaktorem naczelnym została Barbara Gasidło – dyrektor GBP. Od 1 stycznia 2012 r. wydawcą miesięcznika jest Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Brzezince.


W ciągu minionych 15 lat wielokrotnie zmieniał się zespół redakcyjny gazety, częstotliwość ukazywania się (najpierw kwartalnik, potem dwumiesięcznik, a od 2011 r. miesięcznik), szata graficzna, zawartość, a także sposób dystrybucji gazety.


W „Oświęcimskiej Gminie” zamieszczamy przydatne, użyteczne i ciekawe informacje dla mieszkańców gminy oraz wiadomości nadsyłane z różnych jej stron przez instytucje, stowarzyszenia, sołtysów, szkoły i przedszkola.

 

Wydawcą miesięcznika jest Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim.