Zasłużeni Dla Gminy Oświęcim

12 czerwca 2016 roku podczas Dni Gminy zostały wręczone statuetki Zasłużonym Dla Gminy Oświęcim. Tytuły te zostały przyznane dwunastu osobom 25 maja 2016 przez Radę Gminy jako wyraz wyróżnienia i uznania za wybitne zasługi dla rozwoju Gminy Oświęcim. Poniżej prezentujemy sylwetki Zasłużonych.

 

Tadeusz Bożek:
Za wieloletnie zaangażowanie w pracę na rzecz Sołectwa Stawy Monowskie, rozwój tamtejszej Straży Pożarnej, a także za opieranie działań na autentycznych potrzebach mieszkańców, których zawsze miał czas wysłuchać.

Stanisław Chowaniec:
Za działanie w każdej roli na rzecz mieszkańców - zwłaszcza rolników - kółek i organizacji rolniczych, a także Kół Gospodyń Wiejskich oraz za postawę, która dla kolejnych pokoleń jest przykładem, co to znaczy być prawdziwym społecznikiem.

Władysław Chowaniec:
Za sumienne i zaangażowane pełnienie odpowiedzialnych funkcji społecznych w trudnych czasach reglamentacji i stanu wojennego oraz kierowanie się zawsze dobrem mieszkańców.

Marian Gołąb:
Za wkład w rozwój sołectwa Broszkowice i całej gminy, zwłaszcza w zakresie infrastruktury sportowej oraz za bycie zawsze z mieszkańcami i dla mieszkańców.

Edmund Kalfas:
Za pełną zaangażowania pracę na rzecz Gminy - zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych - powodzi i pożarów oraz dbałość o jednostki OSP przez organizację szkoleń, zawodów i ich doposażanie.

Józef Kozioł:
Za ogrom pracy włożony w zachowanie pamięci o wojennych losach mieszkańców Brzezinki i okolic, pomoc  w uzyskiwaniu odszkodowań dla wysiedlonych i działania na rzecz Parafii w Brzezince.

Barbara Kramarczyk:
Za ogromny wkład w kształtowanie postaw najmłodszego pokolenia oraz wieloletnie sprawne i efektywne piastowanie funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rajsku. Za łączenie kwestii oświatowych ze sprawami społeczności lokalnej i wzmacnianie w dzieciach kompetencji związanych ze współpracą i opieraniem się na wartościach.

Helena Majerska:
Za podejmowanie ważnych i ciekawych inicjatyw w społeczności lokalnej - m.in. założenie zespołu „Grojczaneczki” - oraz za działania na jej rzecz, między innymi wieloletnie i owocne działania w Radzie Parafialnej.

Stefan Mąkina:
Za zaangażowanie w działania społeczne - budowę Szkoły Podstawowej w Stawach Grojeckich oraz Międzynarodowego Pomnika Ofiar Faszyzmu na terenie byłego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego KL Birkenau, a także dialog z mieszkańcami i władzami gminy umożliwiający wspólne działania.

Halina Skrzypczyk:
Za wieloletnią pracę na rzecz aktywnych kobiet oraz środowisk rolniczych, wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich i pełnienie wielu odpowiedzialnych ról na różnych płaszczyznach życia społecznego.

Ks. Józef Święcicki:
Za mądre i zdecydowane działania oparte na dialogu, cierpliwości, szacunku i współpracy, które przyczyniają się nie tylko do upiększania świątyni, ale także wzmacniają i ulepszają całą wspólnotę parafialną.
Ks. Józef Święcicki odbierze statuetkę na sesji Rady Gminy 22.06.2016.

Jan Zieliński:
Za konsekwentne i efektywne działania na rzecz społeczności lokalnej oraz nieustającą chęć pomocy w mniejszych i większych problemach mieszkańców Harmęż i nie tylko.