Informacja o zwolnieniach w opłacie za gospodarowanie odpadami

W dniu 23 marca 2016 r. Rada Gminy Oświęcim podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny...

WZ.7031.9.2016.AK                 Oświęcim, dnia 31 marca 2016 r.

 

I N F O R M A C J A

o zwolnieniach w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

W dniu 23 marca 2016 r. Rada Gminy Oświęcim podjęła uchwałę Nr XVIII/187/16 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

 

Zwolnienie przysługiwać będzie właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, których członkowie posiadają Kartę Dużej Rodziny, a odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Wysokość zwolnienia wynosić będzie 4,00 zł dla każdego członka rodziny wielodzietnej zamieszkałego na danej nieruchomości.

 

Właściciele nieruchomości, którzy będą chcieli skorzystać z przedmiotowego zwolnienia zobligowani będą do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz ze stosownym załącznikiem (wzór deklaracji wraz z załącznikiem uchwalony został Uchwałą Nr XVIII/188/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 marca 2016 r.)

 

Nową deklarację będzie można składać po wejściu w życie powyższych uchwał tj. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.