Wotum zaufania i absolutorium

Rada Gminy Oświęcim na sesji 19 czerwca jednogłośnie udzieliła wójtowi Mirosławowi Smolarkowi wotum zaufania i absolutorium.

Przyjęcie uchwał w tych sprawach poprzedziła debata nad Raportem o stanie gminy, czyli dokumentem, w którym wójt podsumowuje swoją działalność w poprzednim roku.

 

Debatę rozpoczęło omówienie przez wójta Mirosława Smolarka zakończonych w 2023 roku zadań, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Tematem wystąpienia włodarza gminy Oświęcim była również kondycja, działalność i najbliższe plany Zakładu Komunalnego Gminy Oświęcim, a także samorządowych jednostek: Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Biblioteki Publicznej.

 

Rada Gminy jednogłośnie udzieliła wójtowi Mirosławowi Smolarkowi wotum zaufania. Uchwała w sprawie absolutorium także została przyjęta jednogłośnie.

 

 

Gratulacje złożyli włodarzowi gminy Oświęcim przewodniczący Adam Nowotarski w imieniu wszystkich radnych oraz zastępca wójta Halina Musiał, skarbnik Jacek Soboń i sekretarz Robert Dziuba.

 

 

Wójt Mirosław Smolarek, dziękując za wyniki głosowań, wyraził przekonanie, że zwiastują one dobrą współpracę.

 

 

Wotum zaufania dla wójta to w świetle Ustawy o samorządzie gminnym uchwała rady gminy podjęta w specjalnym głosowaniu, wyrażająca poparcie, zaufanie i aprobatę dla działań wójta. Wotum zaufania to także forma kontroli i wyraz odpowiedzialności wójta przed radą gminy.


 

Absolutorium to stwierdzenie prawidłowości wykonania budżetu. Rada Gminy poprzez udzielenie absolutorium stwierdza, że wójt wywiązał się ze swoich zadań, wykonując uchwałę budżetową, a co za tym idzie, nie zgłasza uwag co do sposobu realizacji tego obowiązku. Istotą absolutorium jest brak zastrzeżeń do prowadzonej przez wójta gospodarki finansowej, a nie zaufanie do programu czy realizowanych strategii.

Tagi