Raport o stanie Gminy Oświęcim za rok 2023

Na podstawie art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym w załączeniu prezentujemy raport o stanie gminy obejmujący podsumowanie działalności Wójta w 2023 r.

Zgodnie z w/w art. nad przedstawionym raportem prowadzona będzie debata na absolutoryjnej sesji Rady Gminy Oświęcim. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (mieszkańców gminy).

 

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu (w godzinach pracy urzędu) poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

2023 - Raport o stanie gminy