Konsultacje społeczne projektu Strategii IIT Aglomeracji Oświęcimskiej na lata 2021-2027

Zapraszam Państwa do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii IIT Aglomeracji Oświęcimskiej na lata 2021-2027, które zostaną przeprowadzone w dniach od 16 maja 2024 r. do 31 maja 2024 r.

Inne Instrumenty Terytorialne (IIT) to narzędzie wspierające wdrażanie projektów realizowanych w oparciu o strategię terytorialną, przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów i skoordynowanego zaspokajania potrzeb obszaru wsparcia.

 

 

Celem konsultacji jest zebranie uwag, poznanie opinii i propozycji zmian projektu Strategii. Do udziału w konsultacjach projektu Strategii zapraszamy w szczególności mieszkańców Aglomeracji Oświęcimskiej, samorządy partnerskie i sąsiadujące, partnerów społecznych i gospodarczych oraz inne podmioty, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju bądź istotne dla prawidłowego rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego Aglomeracji Oświęcimskiej.

 

 

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 31 maja 2024 r. w następujący sposób:

1) za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

a) poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza konsultacji społecznych dostępnego pod adresem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/iii_oswiecim_konsultacje

b) poprzez wypełnienie i wysłanie skanu podpisanego formularza na adres: brm@um.oswiecim.pl

c) poprzez wysłanie skanu podpisanego formularza przez system ePUAP, na adres skrytki ePuap /yv0o784mko/SkrytkaESP  (decyduje data wpływu),

2) w wersji papierowej poprzez przesłanie formularza pocztą lub osobiste złożenie w:

  • Urzędzie Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim,
  • Urzędzie Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim,
  • Urzędzie Miejskim w Chełmku ul. Krakowska 11, 32-660 Chełmek.

 

 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem zostanie zamieszczone na stronach internetowych, w Biuletynach Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w budynkach urzędów samorządów wchodzących w skład Aglomeracji Oświęcimskiej, nie później niż do 30 dni po zakończeniu konsultacji.

 

 

Nieprzesłanie lub niezłożenie do dnia 31 maja 2024 r. wypełnionego i czytelnie podpisanego imieniem i nazwiskiem formularza konsultacyjnego oznacza rezygnację ze zgłoszenia uwag i opinii oraz akceptację zapisów projektu dokumentu.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Projekt Strategii IIT Aglomeracji Oświęcimskiej na lata 2021-2027

Formularz konsultacyjny