Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie w sprawie prawa do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych (studnie zastępcze S-4A i S-5A) w ramach przebudowy istniejącego ujęcia wód podziemnych „Zaborze” w Oświęcimiu” - zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Wójt gminy Oświęcim prowadzi postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. Wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych (studnie zastępcze S-4A i S-5A) w ramach przebudowy istniejącego ujęcia wód podziemnych „Zaborze” w Oświęcimiu .

 

Inwestorem jest firma Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
z/s w Oświęcimiu, ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim, działająca przez pełnomocnika, pana Adama Krawczyka.

 


Prawo do wypowiedzenia się stron postępowania

 


W sprawie zostanie wydana decyzja administracyjna. Stronom postępowania przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Powyższych czynności można dokonać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

 


Strony postępowania

 


Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 10, dlatego, zgodnie z przepisami, strony postępowania zostają zawiadomione w formie obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 19 lutego 2024 r.

 


Podstawa prawna:

 


Art. 10 § 1, art. 28, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775).
Art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)

 

Obwieszczenie

 

Z obwieszczeniem można zapoznać się [TUTAJ]. Skan podpisanej wersji papierowej można znaleźć [TUTAJ].

Tagi