Zasłużeni dla Gminy Oświęcim

Osoby uhonorowane tytułem „Zasłużony dla Gminy Oświęcim” odebrały statuetki i dyplomy na spotkaniu noworocznym 26 stycznia.

Tytuł "Zasłużony dla Gminy Oświęcim" nadawany jest za wybitne zasługi dla rozwoju gminy Oświęcim osobom, organizacjom, stowarzyszeniom i instytucjom, które w sposób widoczny przyczyniły się do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz które za swoją działalność zawodową i społeczną szczególnie zasłużyły się gminie Oświęcim, przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć.

 

W 2024 roku Rada Gminy Oświęcim przyznała tytuł 14 osobom. Nagrodzeni w tym roku zostali:

 

 

Izabela Krzemień

 

(Tytuł nadany pośmiertnie.)

 

Całe swoje życie poświęciła gminie Oświęcim, w tym szczególnie sołectwu Brzezinka. Była znaną i niezwykle cenioną postacią w sołectwie, pracowała w Gromadzkiej Radzie Narodowej w Brzezince, pełniąc m.in. funkcję Przewodniczącej Prezydium.

 

W czasie sprawowania urzędu zainicjowała i przeprowadziła wiele przedsięwzięć przyczyniających się do rozwoju gromady i poprawy warunków życia mieszkańców. Należały do nich m.in. budowa sieci wodociągowej i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezince oraz szkolnych budynków w Brzezince i w Babicach.

 

Pani Izabela była inicjatorką powstania w 1964 r. Koła Gospodyń Wiejskich w Brzezince, była też czynnym członkiem miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Zawsze była do dyspozycji mieszkańców, z niezwykłą sumiennością sprawowała wszystkie powierzone jej funkcje.

 

Nagrodę odebrał syn Izabeli Krzemień.

 

(Tytuł przyznany na wniosek Sołtysa i Rady Sołeckiej Brzezinki.)

 

 

Jan Tobiasz

 

(Tytuł nadany pośmiertnie.)

 

Urodził się w Brzezince. W kwietniu 1941 r. w związku z wysiedleniem mieszkańców wioski, rodzina czteroipółletniego Jana została zmuszona przenieść się do Oświęcimia. Pomimo iż Jan Tobiasz nigdy już nie wrócił do rodzinnej wioski, to przez całe życie podkreślał, że pochodzi z Brzezinki.

 

Przez wiele lat angażował się w upamiętnienie tragicznych losów mieszkańców Brzezinki i okolicznych miejscowości podczas okupacji, czego wyrazem stały się Tablice Pamięci przed Bramą Śmierci w Brzezince. Jako sekretarz w Stowarzyszeniu Poszkodowanych przez III Rzeszę Na Rzecz Budowy Obozu KL Auschwitz Birkenau działał na rzecz uzyskania należnych odszkodowań od Niemców za utracone mienie.

 

Jan Tobiasz był też autorem książki „Brzezinka – opowieść o wiosce i ludziach”, dzięki której zostało uratowanych od zapomnienia mnóstwo zdjęć, wspomnień, dokumentów dotyczących sołectwa Brzezinka i jego mieszkańców.

 

Nagrodę odebrała córka Jana Tobiasza.

 

(Tytuł przyznany na wniosek Sołtysa i Rady Sołeckiej Brzezinki.)

 

 

Józef Domżał

 

(Tytuł nadany pośmiertnie.)

 

Urodzony w 1901 roku, wieloletni działacz i społecznik, samorządowiec Grojca. Był znaną i niezwykle cenioną postacią w sołectwie. Działał w Stronnictwie Ludowym „Piast”. Był czynnym strażakiem, pełnił też funkcję naczelnika OSP w Grojcu.

 

Dwukrotnie wybrany na sołtysa, Józef Domżał pełnił tę służbę od 1935 roku, a także przez okres okupacji hitlerowskiej. Przyczynił się do rozbudowy szkoły, elektryfikacji wsi, melioracji pól w sołectwie; organizował budowę domu ludowego w Grojcu oraz szkoły w Stawach Grojeckich.

 

Nagrodę odebrał wnuk Józefa Domżała.

 

(Tytuł przyznany na wniosek Sołtysa i Rady Sołeckiej Grojca.)

 

 

Adam Wysogląd

 

(Tytuł nadany pośmiertnie.)

 

Był człowiekiem powszechnie znanym w Zaborzu. Aktywnie uczestniczył w życiu społecznym sołectwa, jednocześnie angażując się w działania na rzecz rozwoju gminy Oświęcim. Pełnił funkcję sołtysa, później działał z równie dużym zaangażowaniem w Radzie Sołeckiej. Był wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń działających na rzecz społeczności lokalnej.

 

Adam Wysogląd pracował w komitetach społecznych budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, a także telekomunikacyjnej. Był osobą niezwykle przyjazną, przekazującą swój entuzjazm do działań gromadzącym się wokół niego mieszkańcom. Współorganizował również festyny i zabawy dla zaborzan, aby uatrakcyjnić życie na terenie sołectwa.

 

Nagrodę odebrała żona Adama Wysogląda.

 

(Tytuł przyznany na wniosek Sołtysa i Rady Sołeckiej Zaborza.)

 

 

Józef Księżarczyk

 

(Tytuł nadany pośmiertnie.)

 

Niezwykle zasłużony działacz sportowy w Broszkowicach. Był członkiem Zarządu, następnie sekretarzem, a przez kilkanaście lat prezesem LZS. Cały czas starał się o środki finansowe dla drużyn zrzeszonych w LZS, organizował turnieje, spotkania integracyjno-sportowe dla dzieci i dorosłych. Dbanie o godziwe warunki dla zawodników to był jego priorytet.

 

Józef Księżarczyk był inicjatorem budowy obiektu sportowego LKS Puls, który w ogromnej mierze dzięki niemu stał się klubem z prawdziwego zdarzenia. Na zjeździe Rady Rejonowej został odznaczony odznakami: „Zasłużony działacz kultury fizycznej” oraz „Zasłużony działacz LZS”. W 1994 roku mieszkańcy, doceniając pracę pana Józefa na rzecz Broszkowic, wybrali go na swojego reprezentanta w Radzie Gminy Oświęcim.

 

Nagrodę odebrała siostra Józefa Księżarczyka.

 

(Tytuł przyznany na wniosek Sołtysa i Rady Sołeckiej Broszkowic.)

 

 

Marianna Kajor

 

Pochodzi z okolic Piotrkowa Trybunalskiego. W Grojcu zamieszkała w 1965 roku. Wtedy też rozpoczęła pracę zawodową i działalność społeczną. Była przewodniczącą Związku Młodzieży Wiejskiej, a także pełniła funkcję ławnika w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.

 

Po przejściu na emeryturę niezwykle zaangażowała się w pracę na rzecz seniorów w Grojcu. Była jednym z założycieli Stowarzyszenia Górników, Emerytów i Rencistów Górniczych oraz Innych Branż Zawodowych. Na pierwszym walnym zebraniu tej organizacji została wybrana do Zarządu jako skarbnik i pełni tę funkcję nieprzerwanie do chwili obecnej.

 

Olbrzymie zaangażowanie pani Marianny w pracę Stowarzyszenia sprawia, że emeryci i renciści z Grojca cieszą się pełnią życia, są niezwykle aktywni i wspierają się nawzajem.

 

(Tytuł przyznany na wniosek Stowarzyszenia Górników, Emerytów, Rencistów Górniczych oraz innych Branż Zawodowych w Grojcu.)

 

 

Albin Kojm

 

Od urodzenia jest mieszkańcem Grojca. Jako pracownik KWK „Czeczott” przez wiele lat działał z zaangażowaniem w Związku Zawodowym Górników w Polsce – został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za wkład w rozwój górnictwa przez prezydenta Lecha Wałęsę, oraz odznaką „Za zasługi dla KWK »Czeczott«”.

 

Po przejściu na emeryturę został członkiem Rady Sołeckiej w Grojcu, pełnił tę funkcję przez 16 lat, aktywnie działając na rzecz rozwoju wsi. Był pomysłodawcą i założycielem Stowarzyszenia Górników, Emerytów, Rencistów Górniczych oraz innych Branż Zawodowych w Grojcu. Pełni funkcję prezesa organizacji od jej założenia do dnia dzisiejszego.

 

Pan Albin jest inicjatorem i organizatorem wielu wydarzeń środowiskowych, wycieczek i turnusów rehabilitacyjnych dla seniorów. Przyczynia się do integracji mieszkańców Grojca i okolic, co zapobiega wykluczeniu społecznemu ludzi starszych, samotnych i chorych. Od 2020 roku Albin Kojm aktywnie działa też w Radzie Seniorów Gminy Oświęcim.

 

(Tytuł przyznany na wniosek Stowarzyszenia Górników, Emerytów, Rencistów Górniczych oraz innych Branż Zawodowych w Grojcu.)

 

 

Jerzy Noworyta

 

Jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej Harmęże od 56 lat. Funkcję naczelnika OSP pełnił w trudnych dla jednostki czasach, kiedy przez kilka miesięcy strażacy nie posiadali własnej siedziby. Wychował kilka pokoleń Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, uczestniczył w akcjach przeciwpowodziowych, w zabezpieczeniu papieskich pielgrzymek oraz w niezliczonej liczbie akcji ratowniczych.

 

Pan Jerzy mieszka w bliskim sąsiedztwie remizy, więc w razie potrzeby zawsze można było na niego liczyć. Jest wzorem dla wszystkich młodych druhów, dlatego też jako pierwszy w historii OSP Harmęże został członkiem honorowym tej jednostki.

 

(Tytuł przyznany na wniosek Wójta Gminy Oświęcim.)

 

 

Stanisław Klekot

 

Jeden z najbardziej zasłużonych strażaków w gminie Oświęcim. Z ochotniczymi strażami pożarnymi związał się już w roku 1979, zaczynając od służby w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej. W marcu 2001 roku został wybrany na stanowisko prezesa OSP w Harmężach i pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego.

 

Druh Stanisław wchodzi w skład Jednostki Operacyjno-Technicznej. Wychował kilka pokoleń strażackiej młodzieży zrzeszonej w MDP. Uczestniczył w akcjach przeciwpowodziowych, w zabezpieczeniu papieskiej pielgrzymki i Światowych Dni Młodzieży w oraz w niezliczonej liczbie akcji ratowniczych. Jest niezwykle aktywny, ciągle podnosi swoje kwalifikacje – do dziś jest aktywnym strażakiem, ale przede wszystkim jest wzorem dla wszystkich młodych druhów.

 

(Tytuł przyznany na wniosek Wójta Gminy Oświęcim.)

 

 

Danuta Heród

 

Całe życie poświeciła sołectwu Poręba Wielka. Już w latach swojej młodości działała w Związku Młodzieży Wiejskiej, była też członkiem amatorskiego zespołu artystycznego. Wspierając męża, czynnie angażowała się w życie OSP w Porębie Wielkiej. Chociaż nie była członkiem tej organizacji, chętnie uczestniczyła w pracach porządkowych, świadczyła pomoc w organizacji okolicznościowych imprez związanych z życiem OSP, jubileuszy itp.

 

Jako mama trojga dzieci nieustannie angażowała się w życie miejscowego przedszkola i szkoły – była członkiem komitetów rodzicielskich w tych placówkach. W 2009 roku razem z mężem Leonem wstąpiła do zespołu śpiewaczego Porębianie i od tego czasu bardzo czynnie uczestniczy w działalności zespołu, zarówno artystycznej jak i organizacyjno-logistycznej. Od wielu lat jest członkinią KGW, pełniąc funkcję skarbnika.

 

(Tytuł przyznany na wniosek Przewodniczącej Rady Gminy Oświęcim.)

 


Leon Heród

 

Rdzenny mieszkaniec Poręby Wielkiej, człowiek bardzo zaangażowany w pracę na rzecz swojego środowiska – od wczesnej młodości do dnia dzisiejszego. Był aktywnym członkiem Związku Młodzieży Wiejskiej, artystycznie realizował się w młodzieżowym zespole folklorystycznym, sportowo w LKS-ie.

 

W latach siedemdziesiątych wstąpił do OSP w Porębie Wielkiej - bardzo czynnie uczestniczył w życiu tej organizacji, w zasadzie jest z nią związany do chwili obecnej. W 2009 roku razem z żoną Danutą wstąpił do zespołu śpiewaczego Porębianie. Zawsze chętnie uczestniczy we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez zespół oraz KGW.

 

Mimo że nie pełni oficjalnych funkcji, jest niezastąpiony dla lokalnej społeczności. Bez jego pracy, życzliwej i bezinteresownej pomocy trudno sobie wyobrazić działalność zespołu Porębianie. Jest człowiekiem niezwykle skromnym i pogodnym, zawsze z uśmiechem na ustach spieszy z pomocą każdemu, kto potrzebuje pomocy.

 

(Tytuł przyznany na wniosek Przewodniczącej Rady Gminy Oświęcim.)

 

 

Radosław Piela

 

Jeden z najbardziej zasłużonych a jednocześnie ciągle aktywnych strażaków, działający w strukturach Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie Wielkiej. Odbył szereg kursów i szkoleń, podnoszących jego wiedzę i kwalifikacje. Czynnie angażował się w prace remontowe i modernizacyjne remizy, w tym m.in. rozbudowę garaży, salki pamięci i monitoringu.

 

Druh Radosław od wielu lat bierze czynny udział w uroczystościach kościelnych, państwowych, gminnych, będąc „etatowym” chorążym w poczcie sztandarowym. W dowód wdzięczności i w uznaniu wkładu w jego działalność został uhonorowany Odznaką ,,Strażak wzorowy” oraz brązowym, srebrnym oraz złotym medalem ,,Za zasługi dla pożarnictwa”. Obecnie jest członkiem prezydium Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP.

 

Nagrodę odebrał prezes OSP Poręba Wielka.

 

(Tytuł przyznany na wniosek Zarządu OSP Poręba Wielka.)

 

 

Krystyna Kaczmarczyk

 

Jest osobą znaną i niezwykle cenioną w środowisku wsi Babice. Wieloletnia członkini Koła Gospodyń wiejskich oraz zespołu śpiewaczego Babiczanki. Zawsze uśmiechnięta, gotowa do pomocy każdemu, kto jej potrzebuje, Pani Krystyna - czynnie wspiera wszystkie inicjatywy realizowane w sołectwie oraz gminie.

 

Promuje ludowe rękodzieło i dbałość o zachowanie lokalnej tradycji. Swój talent i wiedzę rozpowszechnia, uczestnicząc w warsztatach i konkursach na terenie gminy oraz powiatu, odnosząc w nich znakomite sukcesy.

 

(Tytuł przyznany na wniosek Sołtysa i Rady Sołeckiej w Babicach)

 

 

Anna Hałat

 

Jest rodowitą mieszkanką Stawów Monowskich i od młodych lat po dzień dzisiejszy aktywnie uczestniczy w życiu sołectwa. Jako nastolatka, należąc do Związku Młodzieży Wiejskiej, brała czynny udział w życiu społeczno-kulturalnym wsi.

 

Jako członkini KGW współorganizowała kursy kulinarne oraz robótek ręcznych. Jako opiekun świetlicy w Świetlicy Wiejskiej organizowała rozmaite zajęcia i kursy dla mieszkańców, a także imprezy okolicznościowe m.in. dożynki wiejskie, mikołajki, Dzień Matki, czy Dzień Dziecka.

 

Po zakończeniu pracy zawodowej objęła funkcję przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich, którą pełni do dnia dzisiejszego, czynnie angażując się w działalność organizacji oraz motywując koleżanki do współpracy w przygotowaniu imprez gminnych i wiejskich. Pełni funkcję członka Rady Sołeckiej, nigdy nie odmawia pomocy, zawsze znajdując czas dla mieszkańców.

 

(Tytuł przyznany na wniosek Zarządu OSP Stawy Monowskie.)

 

 

Rada Gminy Oświęcim nadała tytuł „Zasłużony dla Gminy Oświęcim” opisanym wyżej osobom, podejmując stosowne uchwały 24 stycznia 2024 roku.

 

Tagi

GALERIA