Zaproszenie do udziału w konsultacjach w sprawie projektu "Strategii Rozwoju Gminy Oświęcim na lata 2024-2030"

Zapraszamy mieszkańców gminy do aktywnego udziału w konsultacjach i składania opinii.

Zgodnie z zarządzeniem nr 31/2024 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 22.01.2024 r. ogłoszone zostały konsultacje społeczne. Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Oświęcim na lata 2024-2030, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój gminy w ciągu najbliższych lat.

Projekt strategii podlega konsultacjom m.in. z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także mieszkańcami gminy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1259, 1273).

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom oraz pozostałym interesariuszom, złożenie uwag dotyczących projektu dokumentu. Przesłane uwagi pozwolą na poznanie opinii oraz oceny treści projektu dokumentu Strategii, a dzięki temu umożliwią wprowadzenie do dokumentu ewentualnych korekt.

Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach i składania opinii oraz uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 27.02.2024 r. w następujący sposób :

1) Pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy www.gminaoswiecim.pl wraz z projektem strategii do dnia 27.02.2024 r. w następujący sposób:

a)            w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim, poprzez pozostawienie ich na dzienniku podawczym lub wrzucenie ich do pojemnika umieszczonego przy dzienniku podawczym.

b)            pocztą na adres Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim (decyduje data wpływu do Urzędu);

c)            podczas otwartego spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się: 13.02.2024 r. o godzinie 15:00 w Domu Ludowym w Grojcu, ul. Główna 1, 32-615 Grojec.

2) Elektronicznie w następujący sposób:

a)            poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych (SWIG DP) https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_sr_oswiecim

b)            poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Oświęcim e-PUAP /p361lsea7j/SkrytkaESP (decyduje data wpływu do Urzędu),

c)            za pomocą poczty elektronicznej, na adres: wnioski@gminaoswiecim.pl

 

Konsultacje potrwają od 23.01.2024 r. do 27.02.2024 r.

Z przeprowadzonych konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie podlegające opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Oświęcim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oświęcim w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych.

 

Tagi