Czyste powietrze - jak przygotować się do złożenia wniosku

Sprawdź w jaki sposób przygotować się do złożenia wniosku o dofinansowanie, a następnie o rozliczenie dotacji w programie Czyste Powietrze

Informacje dot. wniosku o dofinansowanie

Informacje dot. wniosku o rozliczenie

 

Wniosek o dofinansowanie

Dane dotyczące wnioskodawcy

🟢 dane osobowe wnioskodawcy, w tym nr PESEL,

🟢 adres e-mail oraz nr telefonu do kontaktu,

🟢 dane osobowe współmałżonka w tym nr PESEL

🟢 dane współwłaścicieli nieruchomości – adres, zamieszkania, nr PESEL (jeśli dotyczy),

🟡 dokładny adres, numer księgi wieczystej (w systemie numeracji KR1E/... ) oraz numer działki właściwy dla budynku, który ma być objęty inwestycją dofinansowaną z programu (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta – kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności budynku mieszkalnego np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku, który będzie stanowił załącznik do składanego wniosku),

🟡 rok wystąpienia o zgodę na budowę lub zgłoszenia budowy (jeśli przed rokiem 2009 deklaruje się przedział czasowy powstania budynku),

🟡 całkowita powierzchnia budynku/ lokalu mieszkalnego (m2),

🟡 w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym, powierzchnia budynku przeznaczona pod prowadzenie tej działalności (oraz liczba miesięcy w roku prowadzenia działalności w tym budynku).

🟠 dokładna wartość dochodu uzyskanego przez wnioskodawcę w roku poprzedzającym rok składania wniosku, źródło dochodu i sposób rozliczenia (np. ustawa o podatku dochodowym, działalność gospodarcza, rolnicza itp.) oraz sposób rozliczenia (np. rodzaj PIT) lub

🟠 zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy (dla mieszkańców gminy Oświęcim jest to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grojcu), wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku uprawnienia do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania) – zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wystawienia.

 

Dane dotyczące inwestycji

1.      W zakresie wymiany źródła ciepła:

🔵 rodzaj dotychczasowego sposobu ogrzewania budynku,

🔵 rodzaj nowego sposobu ogrzewania budynku (planowanego),

🔵 informacja czy konieczne jest wykonanie przyłącza do sieci gazowej (jeśli dotyczy),

🔵 jeśli w budynku stosowany jest gaz (jako podgrzewacz wody, do przygotowywania posiłków) – informacja o ilości pobieranego paliwa gazowego (średnia z ostatnich 3 pełnych lat w kWh/rok),

🔵 jeśli przedsięwzięcie dotyczy kotła na biomasę (np. pellet, drewno) – wymagany jest certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów ekoprojektu (ecodesign) i informacja o emisyjności urządzenia (wymóg - poniżej 20 mg/m3),

🔵 informacja czy modernizacji podlega także instalacja centralnego ogrzewania (w tym kolektory słoneczne) i instalacja do przygotowania ciepłej wody użytkowej rozprowadzana w budynku.

2.      Informacja czy wykonana została/ jest planowana/ konieczna dokumentacja projektowa (np. dotycząca wymiany źródła ciepła).

3.      Informacja czy inwestycja obejmuje instalację fotowoltaiczną/ rekuperację.

4.      Informacja czy inwestycja obejmuje termomodernizację: jaki zakres (ocieplenie, okna, drzwi?), czy w oparciu o audyt jako kompleksowa termomodernizacja czy bez niego (precyzyjne warunki w treści programu).

 

Wniosek o rozliczenie dotacji

Co potrzebne do wniosku o płatność (zależnie od rodzaju zadania):

🔴 Kwit złomowania starego źródła ciepła  - ksero

🔴 Faktury finansujące zadania wraz z potwierdzeniem zapłaty wystawione na beneficjenta (jeśli było płacone kartą to wydruk z konta bankowego; jeśli gotówką to wpis „zapłacono” lub podobny wskazujący na uregulowanie płatności) - ksero

➡️ na fakturze wpisane zadania w podpunktach ze wskazaniem kosztów
(np. pkt 1 Montaż i podłączenie nowego źródła ciepła  kwota netto, VAT, brutto; 
       pkt 2 wykonanie instalacji CO/CWU kwota netto, VAT, brutto)

➡️ jeśli jest kilka faktur na małe kwoty z jednego sklepu obejmujące to samo zadanie to najlepiej poprosić o fakturę zbiorową

🔴 Oświadczenie o zwrocie kwoty za opłacenie faktury, jeśli były zapłacone przez inne osoby niż beneficjent (podpisane przez beneficjenta i osobę, która opłaciła faktury) – nie dotyczy współmałżonka, z którym ma się wspólność majątkową

🔴 Protokół odbioru prac

🔵 Dokumentacja projektowa – ksero

🔵 1 strona projektu (dotyczy przyłącza gazu do domu) - ksero

🔵 Potwierdzenie zakończenia prac (dotyczy przyłączenia gazu do domu) - ksero

🟢 Karta poaudytowa - ksero

🟢 Etykieta energetyczna, karta produktu - ksero

🟢 Wyliczenie z kalkulatora grubości izolacji (w przypadku termomodernizacji)

🟢 Dokument potwierdzający spełnienie wymogów technicznych dla użytych materiałów i urządzeń: np. certyfikat potwierdzający przenikalność współczynnik przenikalności cieplnej dla okien czy drzwi, etykietę ze styropianu (bądź z innego materiału izolacyjnego) - ksero

🔴 Numer konta bankowego (do wypłaty dotacji)

🟡 Zaświadczenie od Dystrybutora Energii o podłączeniu mikroinstalacji fotowoltaicznej - ksero

⚫️ Decyzja (umowa) z WFOŚiGW-u

 

Tagi