Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przypominamy, że właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Deklarację należy złożyć w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty (zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość, np. narodziny dziecka, zwiększenie liczby mieszkańców, zmiana miejsca zamieszkania) właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia nowej (kolejnej) deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych.


Dla osób mieszkających na nieruchomości przez część miesiąca (w przypadku przeprowadzki) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której mieszkaniec dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
W przypadku śmierci mieszkańca, nową deklarację należy złożyć maksymalnie w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

 

Tagi