Dofinansowanie dla przedsiębiorców i rolników

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą wsparcia finansowego na działania prośrodowiskowe dla małopolskich przedsiębiorców i rolników.

  1. Programy dla rolników
  2. Programy dla przedsiębiorców
  3. Pożyczki dla rolników i przedsiębiorców

 

Programy kierowane do rolników:

 

🟢 "Energia dla wsi" – dotyczący różnorodnych odnawialnych źródeł energii (również dla spółdzielni energetycznych)

🟢 "Agroenergia" – dotyczący m.in. instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych, pomp ciepła

🟢 "Mój elektryk" – dofinansowanie zakupu pojazdów zeroemisyjnych

🟢 Ulga w podatku rolnym – m.in. budowa deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)

 

Programy kierowane dla przedsiębiorców:

 

Działania w ramach Funduszy europejskich dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej”

 

🟠 "Edukacja dla transformacji" – wsparcie projektów z obszaru edukacji oraz kształcenia dotyczące transformacji energetycznej, neutralności klimatycznej, zrównoważonej konsumpcji i gospodarki o obiegu zamkniętym;

🟠 "Transformacja energetyczna" – wsparcie projektów z obszaru transformacji energetycznej w warunkach zmiany klimatycznej, w tym projektów zwiększające bezpieczeństwo energetyczne w skali lokalnej;

🟠 "Transformacja klimatyczna" – wsparcie projektów z zakresu zielono – niebieskiej infrastruktury oraz ochrony bioróżnorodności;

 

Pozostałe programy

 

🟡 "Mój elektryk" – dofinansowanie zakupu pojazdów zeroemisyjnych;

🟡 "Ścieżka smart" – transformacja cyfrowa lub zielone przedsiębiorstwa;

🟡 „Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz naturalny” – wytwarzanie energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji przy wykorzystaniu biogazu komunalnego

🟡  „Kredyt technologiczny FENG 2021-2027”

🟡 Pożyczka Antykryzysowa REACT-EU na inwestycje dotyczące działalności gospodarczej danego MŚP prowadzonej na terenie województwa małopolskiego

 

Pożyczki (dla przedsiębiorców i rolników):

 

udzielane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na:

🔵 odnawialne źródła energii,

🔵termomodernizację budynków,

🔵modernizację systemu ogrzewania,

🔵rekuperację,

🔵biogazownie,

🔵odwierty geotermalne,

🔵działania związane z gospodarką odpadamy, w tym na likwidację azbestu

🔵gospodarkę wodno-ściekową, w tym m.in. budowę oczyszczalni ścieków, budowę przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej

🔵instalacje odpylające, odsiarczanie spalin, odazotowanie spalin

 

udzielane przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego:

🔵na efektywność energetyczną

🔵na rewitalizację

🔵dla start-upów

 

udzielana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

🔵Energia Plus - na cele służące do zmniejszenia negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym na poprawę jakości powietrza.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć [TUTAJ].

 

 

 
Informacja została zrealizowana w ramach projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE 14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
 
 

 

 

 

Tagi