Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie nr WZ.6721.2.48.2019 z dnia 06.06.2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w otoczenie Pomnika Zagłady Auschwitz-Birkenau w sołectwie Brzezinka.

 

                                                              OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w otoczeniu Pomnika Zagłady Auschwitz - Birkenau w sołectwie Brzezinka

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977), art. 39 w związku z art. 46, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr X/99/19 z dnia 18 czerwca 2019 r.,

 

                                                                          zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w otoczeniu Pomnika Zagłady Auschwitz - Birkenau w sołectwie Brzezinka  (projekt planu, załącznik nr 1 do planu), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (prognoza oddziaływania na środowisko, położenie analizowanego terenu, wskazanie terenów z możliwością urbanizacji).

 

Wyłożenie odbywać się będzie od dnia 14 czerwca 2023 r. do dnia 6 lipca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, pokój nr 26, jak również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy Oświęcim (https://bip.malopolska.pl/ugoswiecim) w zakładce Wójt→Obwieszczenia Wójta → Kadencja 2018-2024 (https://bip.malopolska.pl/ugoswiecim,m,309357,2018-2023.html)

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 czerwca 2023 r. w Remizie OSP w Brzezince, ul. Brzozowa 46, 32-600 Oświęcim o godz. 1430.

 

Dyskusję publiczną poprzedzi spotkanie informacyjne o przyjętych w projekcie planu rozwiązaniach które odbędzie się w godzinach od 1300 do 1430.

 

W dniu 13 czerwca 2023 r. od godz. 1500 do godz. 1800 i 14 czerwca 2023 r. od godz. 800 do godz. 1100 w Remizie OSP w Brzezince będzie otwarty punkt konsultacyjny umożliwiający zapoznanie się z projektem planu.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.

 

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32 – 600 Oświęcim, na adres do doręczeń elektronicznych: Epuap:/p361lsea7j/SkrytkaESP, lub na adres poczty elektronicznej: gmina@gminaoswiecim.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2023 r.

 

Jednocześnie, stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości zapoznania się, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, z dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.

 

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej. Wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2023 r. w formie pisemnej do Wójta Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12, 32 – 600 Oświęcim, na adres do doręczeń elektronicznych: Epuap:/p361lsea7j/SkrytkaESP, lub na adres poczty elektronicznej: gmina@gminaoswiecim.pl.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Oświęcim.

 Badanie opinii na temat stanu terenu w otoczeniu Pomnika Zagłady Auschwitz-Birkenau w Brzezince: ankieta

 

Zgodnie z art. 13, ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016r.) informuję, że:

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wójt Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim.

2.      Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), e-mail: iod@gminaoswiecim.pl, tel. 33 844-95-35.

3.      O ile we wniosku lub formularzu nie określono inaczej, to Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) w/w rozporządzenia – w celu dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

4.      Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem złożenie i rozpatrzenia składanego wniosku.

5.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.

6.      Dane mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie odrębnych przepisów.

7.      Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

8.      Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.

9.      Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.