Kontrola systemu ogrzewania

Właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek okresowej kontroli budynku w zakresie systemu ogrzewania lub klimatyzacji.

Urządzenia grzewcze

 

Pierwszym rodzajem kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego systemu ogrzewania. Kontrola powinna uwzględniać efektywność energetyczną źródła ciepła, dostosowania jego mocy do potrzeb, ocenę sprawności systemu i jego zdolności do optymalizacji działań.

 

Kontroli podlegają kotły o mocy powyżej 20 kW. Taki kocioł, o ile nie przekracza mocy 100 kW należy poddać kontroli co najmniej raz na 5 lat. Kotły o większej mocy należy kontrolować częściej, nawet raz na 2 lata. Inne niż kotły urządzenia, służące do ogrzewania lub ogrzewania i wentylacji, o mocy większej niż 70kW trzeba kontrolować co najmniej raz na 3 lata.

 

Klimatyzacja i wentylacja

 

Kolejny rodzaj kontroli wynika z nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynku, która zacznie obowiązywać 28 kwietnia br. Obowiązek dotyczy systemu klimatyzacji o mocy większej niż 12 kW lub klimatyzacji i wentylacji o mocy większej niż 70 kW. Kontrola polega na dokonaniu oceny efektywności energetycznej tych urządzeń i powinna się odbywać co najmniej raz na 5 lat:

 

Podobnie jak w przypadku ogrzewania, kontrola klimatyzacji powinna zawierać ocenę sprawności systemu i doboru jej mocy do wymogów budynku oraz zdolności systemu do optymalizacji działania.

 

Kto nie musi dokonywać kontroli?

 

Obowiązku kontroli nie ma w przypadku budynków mieszkalnych wyposażonych w systemy automatyki i sterowania umożliwiające stałe monitorowanie elektroniczne, które dokonuje pomiarów sprawności systemów, a ponadto informuje właścicieli budynku o spadku sprawności tych systemów i potrzebie m.in. naprawy lub konserwacji. System automatyki musi posiadać skuteczne sterowanie energią.

 

Również budynki niemieszkalne wyposażone w określone systemy automatyki i sterowania zwolnione są z obowiązkowej kontroli.

 

Kto jest uprawniony do wykonywania kontroli?

 

Do przeprowadzenia kontroli i sporządzenia z niej odpowiedniego protokołu uprawniona jest osoba wpisana do wykazu prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Więcej informacji dostępnych jest [TUTAJ].

 

Pozostałe kontrole

 

Właściciel (lub zarządca) budynku ma obowiązek poddawania budynku (lub jego elementów) również innym kontrolom. Poniżej znajduje się lista kontroli, jakie powinien przeprowadzać właściciel mieszkalnego budynku jednorodzinnego, a jakie wynikają z ustawy „Prawo budowlane”:

 

Co najmniej raz w roku:

📌 Kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska – co najmniej raz w roku;

📌 Kontrola instalacji gazowych;

📌 Kontrola przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

 

Co najmniej raz na 5 lat:

📌 Sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego;

📌 Sprawdzenie estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

📌 Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Kontrole powinni zostać przeprowadzone przez osoby posiadające uprawnienia w odpowiedniej specjalności.

 

Więcej informacji można znaleźć [TUTAJ].

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 497).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

 

 
Zrealizowano w ramach projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE 14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
 
 

Tagi