Sfinansowanie kosztów odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających AZBEST

Właściciele nieruchomości planujący wymianę dachu lub elewacji na których znajduje się azbest (eternit), mogą złożyć wniosek o sfinansowanie kosztów transportu i składowania odpadów azbestowych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Właściciele nieruchomości, na których znajduje się azbest (eternit) mogą złożyć wniosek o odbiór odpadów z terenu ich nieruchomości. Pomoc gminy obejmuje odebranie odpadów azbestowych przez wyspecjalizowaną firmę i składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych. Po stronie właściciela nieruchomości leży odpowiednie przygotowania odpadów do odbioru.

 

Czym jest azbest?

 

Azbest został uznany za czynnik zwiększający zachorowanie na nowotwory już w latach 80-tych ubiegłego wieku. W Polsce zakaz produkcji i stosowania azbestu obowiązuje od 1998 r. Niestety, do tego czasu był powszechnie stosowany m.in. w budownictwie. Do dzisiaj znajduje się na wielu dachach i elewacjach budynków mieszkalnych.

 

Azbest może powodować szereg chorób – m.in. raka płuc, pylicę azbestową, międzybłonniaka opłucnej. Mikroskopijne włókna azbestu dostają się do organizmu z wdychanym powietrzem. Choroby wywołane włóknami mogą ujawnić się nawet po wielu latach.

 

Azbest jest szczególnie groźny w momencie gdy jest uszkodzony. Dlatego tak ważne jest prawidłowe postępowanie w momencie jego demontażu.

 

[TUTAJ] można sprawdzić w jakich lokalizacjach w Polsce znajduje się jeszcze azbest.

 

dalsza część artykułu pod zdjęciem

 

Jak należy przygotować się do usuwania azbestu?

 

Azbest może usuwać wyłącznie wykwalifikowana firma, z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności. Lista przedsiębiorców świadczących usługi usuwania azbestu (eternitu) dostępna jest [TUTAJ].

 

Gdy już wybierzemy przedsiębiorcę, który usunie azbest z terenu naszej nieruchomości, mamy obowiązek zgłosić planowane prace do starostwa powiatowego. W przypadku prac polegających na wymianie pokrycia dachowego, zgłoszenia trzeba dokonać na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót. Jednocześnie, wybrany przez nas wykonawca zgłasza zamiar przeprowadzenia prac do inspekcji sanitarnej, inspekcji pracy i organu nadzoru budowlanego, przynajmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem.

 

Po demontażu azbestu wykonawca ma obowiązek złożenia właścicielowi nieruchomości pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Oświadczenie to należy przechowywać przez okres 5 lat.  

 

Usuwanie azbestu na własną rękę jest zabronione. Jest nie tylko niebezpieczne dla zdrowia, ale podlega karzy grzywny w wysokości do 5 tys. zł.

 

Odbiór azbestu

 

Zdemontowany z budynku azbest należy zlokalizować na terenie nieruchomości, w miejscu umożliwiających dojazd samochodem ciężarowym. Odpady muszą być odpowiednio zabezpieczone – w przypadku dużych płyt falistych powinny być umieszczone na paletach i owinięte szczelną folią, mniejsze elementy powinny zostać umieszczone w szczelnych workach foliowych (big-bagach).

 

W terminie określonym przez gminę (zazwyczaj jest to okres jesienny, raz w roku) wybrany wykonawca odbiera odpady z terenu zgłoszonych nieruchomości. Odpady następnie umieszczane są na składowisku odpadów niebezpiecznych.

 

Przy odbiorze azbestu przez wykonawcę, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do podpisania stosownego oświadczenia.

 

Aby odbiór azbestu nastąpił, konieczne jest wcześniejsze złożenie wniosku do gminy.

 

Jak złożyć wniosek o odbiór odpadów?

 

Gdy odpady są już przygotowane do odbioru, ich posiadacz (czyli zazwyczaj właściciel nieruchomości) powinien złożyć do gminy odpowiedni wniosek. Druk wniosku dostępny jest [TUTAJ].

 

Wniosek można złożyć w formie tradycyjnej (papierowej) na dzienniku podawczym Urzędu lub w formie elektronicznej, poprzez platformę e-puap. [TUTAJ] można sprawdzić, w jaki sposób wysłać wniosek elektronicznie.

 

Jeśli składamy wniosek elektronicznie, to wypełnieniu wniosku elektronicznie lub zeskanowaniu takiego wypełnionego papierowo, powinniśmy go podpisać z użyciem profilu zaufanego – można to zrobić klikając [TUTAJ]. Jeśli ktoś jest posiadaczem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, może podpisać wniosek również za jego pomocą.

 

Kto może złożyć wniosek?

 

Wniosek mogą złożyć właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi w przypadku odpadów zawierających azbest pochodzących z rozbiórki pokryć dachowych i elewacji:

 

  • budynków mieszkalnych,
  • budynków gospodarczych,
  • stodół,
  • garaży,
  • altan.

 

W przypadku obiektów zabytkowych oraz obiektów użyteczności publicznej, zlokalizowanych na terenie gminy Oświęcim, wniosek mogą złożyć również inne podmioty, jednak nieruchomość nie może być wykorzystywana na cele działalności gospodarczej w żadnym z powyższych wypadków.

 

Więcej informacji

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, tel. (033) 844-95-57, e-mail: odpady@gminaoswiecim.pl w godzinach pracy Urzędu Gminy Oświęcim.

 

Regulamin w sprawie dostępny jest [TUTAJ]. Informacje na BIP dostępne są [TUTAJ].

 

Podstawa prawna

 

Uchwała Nr XXXIX/439/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie: przyjęcia akutalizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oświęcim na lata 2017 – 2032"

 

Art. 346 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824).

 

 

Zdjęcie ilustracyjne pochodzi z serwisu pixabay.com.

 

Tagi