Zmiany sposobu składowania i pozbywania się odpadów komunalnych

W związku z podjęciem uchwały przez Radę Gminy Oświęcim w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oświęcim i uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Oświęcim i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 marca 2023 r. będą miały miejsce z tym związane pewne zmiany.

 

 

W związku z podjęciem uchwały nr LVIII/485/22 Rady Gminy Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oświęcim
i uchwały nr LVIII/486/22 Rady Gminy Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Oświęcim i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 marca
2023 r.
 wprowadzone zostaną następujące zmiany:

  • odpady ulegające biodegradacji stanowiące odpady żywności i kuchenne – mieszkańcy będą mogli oddawać sprzed posesji w pojemnikach (kolor brązowy z napisem „BIO”) zakupionych we własnym zakresie (brak możliwości gromadzenia ich w brązowych workach):
  1. w okresie od kwietnia do października raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych i raz w tygodniu z budynków wielorodzinnych,
  2. w pozostałych miesiącach z uwzględnieniem potrzeb i warunków sanitarno-porządkowych, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc,
  • odpady ulegające biodegradacji stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych (np. trawa, liście, chwasty) oraz odpady ulegające biodegradacji stanowiące odpady żywności i kuchenne – mieszkańcy będą mogli dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
  • odpady wielkogabarytowe – odbierane będą sprzed posesji jeden raz w roku w terminie określonym w harmonogramie,
  • bioodpady stanowiące odpady żywności i kuchenne oraz odpady wielkogabarytowe będą odbierane sprzed posesji po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez mieszkańca do podmiotu odbierającego odpady nie później niż 2 dni przed planowanym terminem odbioru określonym w harmonogramie odbioru odpadów,
  • PSZOK przyjmie zużyte opony w ilości do 4 szt. z nieruchomości na rok z samochodów osobowych i pojazdów jednośladowych.
  • odpady szkła będą gromadzone w zielonych workach z napisem „Szkło”.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie dostępnym na stronie BIP Urzędu Gminy Oświęcim.

Zalecamy, aby na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostowanie bioodpadów odbywało się w kompostownikach przydomowych. Kompostowanie bioodpadów ma bardzo wiele zalet, a najistotniejszą jest to, że kompost to naturalny nawóz, który jest źródłem cennych pierwiastków, substancji oraz próchnicy. Nadaje się do nawożenia wszystkich gatunków i odmian roślin, ogranicza wykorzystanie do tego celu środków chemicznych.

Przypominamy, że gospodarstwa, które posiadają przydomowy kompostownik płacą za odbiór odpadów 2,00 zł mniej za osobę, tj. kwotę 39,00 zł. W przypadku jego braku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 41,00 zł za osobę.

 

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona przez Radę Gminy na rok 2023 r. nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości. Właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tagi

GALERIA