Obowiązki w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych i osadów ściekowych.

Przypominamy właścicielom nieruchomości o obowiązkach i dopuszczalnych sposobach pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości.

Spis treści:

 

1. Urządzenia kanalizacyjne

2. W jaki sposób usuwać nieczystości ciekłe

3. Wymagane dokumenty

4. Odpowiedzialność karna

5. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

6. Podstawa prawna

7. Więcej informacji

 

 

Urządzenia kanalizacyjne

 

W przypadku gdy podłączenie do sieci kanalizacyjnej jest technicznie bądź ekonomicznie nieuzasadnione, nieruchomość powinna być wyposażona w szczelny osadnik na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

 

Kanalizacja sanitarna

 

Obowiązki o których mowa poniżej, nie dotyczą właścicieli nieruchomości, których budynki przyłączone są do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

 

Właściciele nieruchomości obowiązani są do systematycznego usuwania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego, z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia zbiornika bezodpływowego, gwarantując zapewnienie czystości i porządku na nieruchomości.

Częstotliwość opróżniania zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do ilości wody zużywanej na terenie nieruchomości oraz do pojemności zbiornika bezodpływowego.

 

Usuwanie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się osadów ściekowych pochodzących z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków z częstotliwością wynikającą z dokumentacji technicznej oczyszczalni.

 

W jaki sposób usuwać nieczystości ciekłe

 

Nieczystości powinny być odbierane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru nieczystości ciekłych, z którym właściciel nieruchomości powinien podpisać umowę na korzystanie z usług w powyższym zakresie.

 

Wymagane dokumenty

 

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do okazania umów zawartych z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości ciekłe oraz rachunków za wywóz nieczystości ciekłych, na wezwanie Wójta Gminy Oświęcim.

 

Odpowiedzialność karna

 

Kto nie wykonuje powyższych obowiązków, podlega karze grzywny.

 

 

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

 

Zamiar eksploatacji oczyszczalni ścieków podlega obowiązkowemu zgłoszeniu do Wójta Gminy Oświęcim. Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

 

W przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Taka sytuacja ma miejsce m. in. w przypadku korzystania z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej lub gdy oczyszczone ścieki wprowadzane będą do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej 5m3/d.

 

 

Termin

 

Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli Wójt Gminy Oświęcim w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

 

Zakończenie eksploatacji

 

Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć Wójtowi Gminy Oświęcim informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia eksploatacji albo zaprzestania eksploatacji lub zmianie danych.

 

Więcej informacji oraz wniosek do pobrania – [LINK]

 

Podstawa prawna

 

Obowiązki dotyczące pozbywania się nieczystości ciekłych

 

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.)

 

Uchwała NR XXI/194/20 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 kwietnia 2020 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oświęcim (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r., poz. 3167) zmieniona Uchwałą NR XXIII/209/20 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2020 r., w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oświęcim (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r., poz. 5377)

 

Obowiązki w zakresie zgłoszenia oczyszczalni ścieków

 

Art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 1973 ze zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1510).

 

Więcej informacji

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, pod numerem telefonu 33/844-95-57 lub mailowo: odpady@gminaoswiecim.pl

 

Tagi