Informacja dotycząca zakupu węgla w sklepie PGG

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomina, że do zakupu i odbioru węgla niezbędny jest dokument potwierdzający korzystanie ze źródła spalania.

W związku z licznymi pytaniami od obywateli oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, dotyczącymi zagadnień i problemów z kupnem węgla od PGG, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomina, że do zakupu i odbioru węgla niezbędny jest dokument potwierdzający korzystanie ze źródła spalania.

 

Spis treści:

1. Wymagane dokumenty

2. Kto może kupić węgiel

3. Odbiór potwierdzenia w urzędzie

4. Zakup i odbiór węgla od PGG

5. Jak uzyskać wymagany dokument

a. w przypadku deklaracji składanej online

b. w przypadku deklaracji składanej w urzędzie

 

 

Wymagane dokumenty

 

Za taki – zgodnie z §1 pkt.24. Regulaminu Sklepu Internetowego Polskiej Grupy Górniczej S.A. z dnia 14 lipca 2022 r. (dalej: Regulamin) – uznaje się:

 

a) dokument w odpowiednio złożonej w formie online deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (dalej: CEEB), z unikalnym identyfikatorem deklaracji, w tym wydruk takiego dokumentu, lub

 

b) kopię deklaracji do CEEB składanej w urzędzie miasta/gminy wraz z uzyskanym na niej potwierdzeniem wpływu (np. odpowiednią pieczątką urzędu), lub

 

c) inny wydany przez właściwy urząd albo właściciela lub zarządcę nieruchomości dokument, z którego wynika, że pod adresem, którego dotyczy Zamówienie, znajduje się (lub co najmniej że w deklaracji do CEEB zadeklarowano, że znajduje się) odpowiednie źródło spalania na paliwo stałe – węgiel, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się w tym zakresie także wydane przez urząd lub wspólnotę (lub spółdzielnię) mieszkaniową: zaświadczenie lub kopię deklaracji do CEEB.

 

 

Kto może kupić węgiel

 

Co ważne, dokumenty wskazane powyżej mogą być wykorzystywane do zakupu węgla również przez osoby niebędące właścicielami czy też zarządcami budynków, ale jedynie zamieszkujące daną nieruchomość. Zawężanie możliwości zakupu węgla tylko do właścicieli lub zarządców budynków nie znajduje uzasadnienia w Regulaminie.

 

 

Odbiór potwierdzenia w urzędzie

 

W sytuacji, gdy obywatel złożył deklarację w urzędzie miasta/gminy, lecz składając nie pobrał jej duplikatu z adnotacją potwierdzającą jej złożenie, pracownik urzędu na prośbę obywatela może wygenerować z systemu CEEB wydruk deklaracji, który nie wymaga potwierdzenia.

 

 

Jeżeli deklaracja nie została jeszcze wprowadzona do bazy CEEB, to zgodnie z art. 76a § 2b Kodeksu postępowania administracyjnego, stronie przysługuje prawo wglądu do dokumentów sprawy, jak również może wnioskować o wydanie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentów, które sprawy dotyczą. Aktualny status deklaracji można sprawdzić na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w zakładce „Sprawdź deklarację”

 

 

Zakup i odbiór węgla od PGG

 

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań dotyczących zakupu i odbioru węgla od Polskiej Grupy Górniczej S.A. dostępne są w regulaminie sklepu internetowego.

 

W kwestiach problematycznych związanych z zakupem węgla przez obywatela od PGG sugerujemy kontakt mailowy lub telefoniczny bezpośrednio z PGG.

 

 

Autor: Zespół CEEB

 

 

Jak uzyskać wymagany dokument

informacja od Urzędu Gminy Oświęcim

 

 

Deklaracja składana online

 

W przypadku złożenia deklaracji samodzielnie (online) dokument można pobrać logując się na stronie www.ceeb.gov.pl. Deklarację w ten sposób można wydrukować lub pobrać w wersji elektronicznej. Wygenerowany dokument będzie już posiadał unikalny identyfikator deklaracji.

 

 

Deklaracja składana w urzędzie

 

W przypadku złożenia deklaracji z pomocą Urzędu Gminy (wersja papierowa złożona w Urzędzie) wydruk dokumentu można pobrać w pokoju nr 27 w Urzędzie Gminy Oświęcim. Nie jest wymagane wcześniejsze umówienie terminu. Do uzyskania dokumentu wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Otrzymany dokument będzie już posiadał unikalny identyfikator deklaracji.

 

 

Więcej informacji

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, pod numerem telefonu 33/844-95-27 lub mailowo: powietrze@gminaoswiecim.pl

 

Autor: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Oświęcim

 

 

 

 

Zrealizowano  w  ramach  projektu  „Wdrażanie  Programu  ochrony  powietrza  dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”  LIFE-IP  MALOPOLSKA / LIFE 14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Tagi