Wywroty i złomy

Jak postępować z uszkodzonymi drzewami i krzewami?

Z uwagi na wichury, które ostatnio przeszły przez naszą gminę, przypominamy o obowiązku zgłaszania wywrotów oraz złomów przez właścicieli nieruchomości do Urzędu Gminy w celu umożliwienia uprzątnięcia terenu.
 

Przez wywrot rozumie się drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej, którego system korzeniowy jest wyniesiony ponad powierzchnię gruntu.

 

Złom oznacza drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej.

 

Złomy oraz wywroty można uprzątnąć po uprzednim mailowym, telefonicznym bądź osobistym zawiadomieniu o danym fakcie Urząd Gminy. Zgłoszeniu podlegają drzewa, których obwód mierzony na wysokości 5 cm od podłoża przekracza:

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Pracownik Urzędu w odpowiedzi na zawiadomienie jest zobowiązany dokonać oględzin uszkodzonych drzew (krzewów). Po dokonanych oględzinach spisuje się protokół, który upoważnia właściciela nieruchomości do uprzątnięcia terenu. Procedura nie podlega opłacie.

 

W trakcie prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia stosowne zezwolenie na usunięcie wywrotów
lub złomów nie jest wymagane.

 

Powyższe zasady reguluje Ustawa o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916).

 

Omówione zadania realizowane są przez Wydział Ochrony Środowiska, nr tel. 33 844 95 52.

 

Tagi