Miejscowy plan zagospodarowania terenu w Porębie Wielkiej

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Poręba Wielka w rejonie ulic Przedzieleń, Wadowicka i Nowy Świat.

Wyłożenie odbywać się będzie od dnia 15 lutego 2022 r. do dnia 8 marca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, pokój nr 26, jak również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy Oświęcim.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 1 marca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim, w sali sesyjnej nr 40 o godz. 14.00.


W związku z pandemią wywołaną wirusem COVID-19 udział osobisty w dyskusji publicznej możliwy jest po uprzedniej rejestracji drogą telefoniczną (numery telefonów: 33 844 95 26/46/56) lub elektroniczną (gmina@gminaoswiecim.pl). Zapisy do dyskusji, będą prowadzone w godzinach odpowiadającym godzinom pracy Urzędu. W przypadku zgłoszenia dużej liczby chętnych, zgłoszeni zostaną podzieleni na grupy w liczbie osób zgodnej z obowiązującymi wytycznymi.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.


Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@gminaoswiecim.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2022 r.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Poręba Wielka w rejonie ulic Przedzieleń, Wadowicka i Nowy Świat (pdf).

 

Tekst Uchwały Rady Gminy Oświęcim w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w sołectwie Poręba Wielka w rejonie ulic Przedzieleń, Wadowicka i Nowy Świat (pdf).

 

Rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Poręba Wielka w rejonie ulic Przedzieleń, Wadowicka i Nowy Świat.

 

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w sołectwie Poręba Wielka w rejonie ulic Przedzieleń, Wadowicka i Nowy Świat.

 

Rysunek położenia analizowanego terenu prognozy oddziaływania na środowisko, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Poręba Wielka w rejonie ulic Przedzieleń, Wadowicka i Nowy Świat.

 

Rysunek wskazania terenów z możliwością urbanizacji prognozy oddziaływania na środowisko, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Poręba Wielka w rejonie ulic Przedzieleń, Wadowicka i Nowy Świat.

 

 

Tagi