Konieczność wpisu oraz aktualizowania danych w Rejestrze-BDO

Marszałek Województwa Małopolskiego w Krakowie przypomina o konieczności wpisu oraz aktualizowania danych w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (zwanym dalej Rejestr-BDO).

 

Wpis oraz aktualizowanie danych w ww. rejestrze musi się odbywać na wydawanych z urzędu zaświadczeniach o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 7) lit. b ustawy o odpadach podmioty, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mają obowiązek złożyć Marszałkowi Województwa wniosek o wpis z zakresu Działu XV. Działalność objęta obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości do Rejestru-BDO oraz z art. 59 ust. 1 ustawy o odpadach podmioty wpisane do rzeczonego rejestru są zobowiązane do przedłożenia wniosku o zmianę wpisu w rejestrze wyłącznie przy użyciu aktualizacyjnego formularza elektronicznego za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w przypadku zmiany:


1) informacji zawartych w rejestrze,
2) zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru,
w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.


Ponadto wszelkie informacje dotyczące Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) można znaleźć na stronach internetowych:


- Ministerstwa Klimatu pod adresem www.bdo.mos.gov.pl,
- Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod adresem www.malopolska.pl/rejestr.


Marszałek Województwa jest zobowiązany do weryfikacji poprawności informacji zawartych w Rejestrze-BDO. W związku z powyższym poinformowanie podmiotów o konieczności wpisów oraz samodzielnej aktualizacji wpisów w ww. rejestrze uznaje się za niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia weryfikacji kompletności posiadanych przez Urząd Marszałkowski decyzji i realizacji ustawowego obowiązku.

Osoba do kontaktu:
p. Katarzyna Ziobrowska
tel.: 12 37 96 093


Z poważaniem
Z up. Marszałka Województwa Małopolskiego
Tomasz Pietrusiak
Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska