Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie sieci gazowej wysokiego ciśnienia wraz linią światłowodową w miejscowościach Bobrek, Gorzów, gmina Chełmek i w miejscowości Dwory I.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Wisły w km 916+017 i w km 916+031 rzeki wraz z wałami przeciwpowodziowymi, potoku Bobreckiego w km 0+499 i w km 0+507 potoku i potoku Klucznikowskiego w km 2+051 i w km 2+058 potoku, sieci gazowej wysokiego ciśnienia wraz linią światłowodową metodą bezwykopową pod dnem rzeki i potoków, przebudowę rowów poprzez ich umocnienie płotkami faszynowymi, wykonanych u podstawy skarp, darniną, szpilkami drewnianymi i warstwą humusu, poprzez ubezpieczenie narzutem kamiennym i płytami ażurowymi, poprzez zarurowanie pod zjazdami i drogami oraz na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią budowy sieci gazowej wysokiego ciśnienia w miejscowościach Bobrek, Gorzów, gmina Chełmek i w miejscowości Dwory I.

Tagi