Zawiadomienie RDOŚ w Katowicach

Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach budowy i przebudowy dróg lokalnych oraz infrastruktury technicznej w związku z budową obwodnicy Oświęcimia.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przebudowa dróg lokalnych, dodatkowych jezdni, linii elektroenergetycznych WN, SN i NN, sieci wodociągowej, linii sieci teletechnicznych, urządzeń melioracyjnych, rowów odwodnieniowych oraz wykonaniu odcinkowych regulacji cieków i przebudowie innej infrastruktury technicznej" w związku z realizacją inwestycji "Budowa drogi krajowej nr 44 od km 0+669,70 do km 9+713,98 stanowiącej obwodnicę Oświęcimia wraz z budową dwóch mostów nad rz. Wisłą i rz. Sołą, obiektów inżynieryjnych oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w ramach "Budowy drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku - Białej" według wariantu E”.

Tagi