Aplikacja GovTech pomoże w weryfikacji deklaracji śmieciowych składanych przez mieszkańców Gminy Oświęcim.

Gmina Oświęcim nawiązała współpracę z miastem Świdnik, które udostępniło specjalną aplikację mającą za zadanie wskazanie różnic w liczbie osób ujętych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a liczbie osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość.

 

W ramach zawartego na czas nieokreślony porozumienia, aplikacja została przekazana Gminie Oświęcim bezpłatnie.

 

Aplikacja powstała w ramach rządowego programu GovTech, a jej autorem jest firma RapidSoft z Gliwic. Świdnik dołączył do niego jako jedyne miasto w kraju.

 

Opracowana aplikacja porównuje dane zawarte w złożonych deklaracjach z danymi m. in. z GOPSu, szkół i przedszkoli.

 

Od kliku miesięcy urząd gminy przygotowywał się do wdrożenia aplikacji. Obecnie trwają prace nad pozyskaniem danych z podległych jednostek. Otrzymane dane pomogą
w zweryfikowaniu informacji zawartych w deklaracjach złożonych przez mieszkańców. Dotyczy to zdeklarowanej liczby osób zamieszkujących poszczególne adresy.

 

Aplikacja bardzo szybko analizuje bazy i wskazuje „deklaracje zaniżone”. Wyniki są obliczone pod kątem zbyt niskiej liczby osób zdeklarowanych w gospodarstwie domowym. Program wskazuje też „deklaracje zawyżone”

 

W Świdniku dzięki aplikacji udało się odnaleźć ponad 1500 osób, które nie płaciły za odpady.

 

Przypominamy, że zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888), dalej ustawa ucpg, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

 

Ponadto, art. 6m ust. 2 ww. ustawy ucpg stanowi, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana(…).

 

Pod pojęciem zmiany danych należy rozumieć m. in.: narodziny dziecka, zwiększenie/zmniejszenie liczby mieszkańców, zmiana miejsca zamieszkania, utrata ulgi KDR, kompostownik, itp.).

 

W przypadku śmierci mieszkańca, nową deklarację należy złożyć maksymalnie w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

 

Właściciele nieruchomości są proszeni o dokonanie zmiany w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli faktyczna liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość nie jest zgodna z liczbą osób wskazanych w ostatniej deklaracji.