Projekt "Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Oświęcim"

Zapraszamy do zapoznania się z projektem "Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Oświęcim". Uwagi i wnioski do projektu można składać do 12 sierpnia 2021 r.

Projekt w wersji elektronicznej dostępny jest poniżej, w wersji papierowej dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim, pokój nr 27, w godzinach urzędowania.

 

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie ustnej, pisemnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym na adres e-mail: gmina@gminaoswiecim.pl. Uwagi i wnioski należy składać w terminie 21 dni tj. do dnia 12 sierpnia 2021 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwagi i wniosków jest Wójt Gminy Oświęcim.

 

Informacji w sprawie udzielają pracownicy Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 (pok. 27), pod nr telefonu 33/844-95-27, e-mail: powietrze@gminaoswiecim.pl .

Tagi