Informujemy, że w Urzędzie Gminy Oświęcim uruchomiony został Punkt konsultacyjno - informacyjny programu „Czyste Powietrze”

Punkt wspiera mieszkańców w zakresie udzielania informacji o możliwości skorzystania z dotacji programu, a także w procesie składania wniosku o dofinansowanie i późniejszym rozliczeniu.

 

Uruchomienie Punktu jest rezultatem zawartego przez wójta Mirosława Smolarka porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a Gminą Oświęcim.

 

Mieszkaniec zainteresowany złożeniem wniosku w programie powinien skontaktować się z pracownikiem urzędu i umówić na spotkanie celem przygotowania wniosku. Następnie pracownik Urzędu dokonuje procedury przekazania wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, gdzie następuje jego ocena i decyzja o udzieleniu dotacji.

 

Punkt jest czynny:

·       wtorek w godz. 11.00 – 16.00

·       środa w godz. 8.00 – 13.00,

a w miarę możliwości także w pozostałych godzinach otwarcia Urzędu.

 

Punkt jest obsługiwany przez pracownika Wydziału Zagospodarowania i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, I piętro, pok. 26.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 33 844 95 76.

 

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania
z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie gminy.

 

Szczegółowe informacje na temat programu Czyste Powietrze dostępne są na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/ lub https://www.wfos.krakow.pl/.

 

Zwracamy uwagę, że wniosek o uzyskanie dotacji z programu można złożyć samodzielnie w postaci elektronicznej za pomocą portalu https://www.gov.pl/. Wystarczy posiadać profil zaufany potwierdzający tożsamość wnioskodawcy.

 

W przypadku braku profilu wniosek można złożyć korzystając z portalu beneficjenta za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, samodzielnie lub za pośrednictwem gminy. Jeśli mieszkaniec wybiera ten sposób złożenia wniosku, należy rozpocząć od założenia konta na ww. portalu. Konieczne jest do tego celu podanie podstawowych danych osobowych oraz adres e-mail (własny lub udostępniony przez kogoś bliskiego na potrzeby obsługi wniosku). Strona internetowa WFOŚiGW oraz portal dostępne są na stronie: https://wfos.krakow.pl/.


Założenie konta na portalu beneficjenta jest pierwszym i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie za pośrednictwem Urzędu Gminy. Konto na portalu można założyć też na spotkaniu celem przygotowania wniosku o dofinansowanie,pod warunkiem, że mieszkaniec dysponuje adresem e-mailowym (jw.) i hasłem do niego. Informacje niezbędne do przygotowania przez mieszkańca celem umówienia się na przygotowanie wniosku w Urzędzie Gminy (do pobrania również tutaj):


 

DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY:

 1. dane osobowe wnioskodawcy, w tym nr PESEL,

 2. adres e-mail (konieczny do założenia konta w systemie teleinformatycznym, w którym przygotowywany jest wniosek) oraz nr telefonu do kontaktu,

 3. dane osobowe współmałżonka oraz współwłaścicieli nieruchomości (jeśli dotyczy),

 4. dokładny adres, numer księgi wieczystej (w systemie numeracji KR1E/…) oraz numer działki właściwy dla budynku, który ma być objęty inwestycją dofinansowaną z programu (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta - dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku, który będzie stanowił załącznik do składanego wniosku),

 5. rok wystąpienia o zgodę na budowę lub zgłoszenia budowy (jeśli przed rokiem 2009 we wniosku deklaruje się przedział czasowy powstania budynku),

 6. całkowita powierzchnia budynku/ lokalu mieszkalnego (m2),

 7. dokładna wartość dochodu uzyskanego przez wnioskodawcę w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, źródło dochodu i sposób rozliczenia (np. ustawa o podatku dochodowym, działalność gosp., rolnicza itp.) oraz sposób rozliczenia (np. PIT); wartość dochodu powyżej 100 000 zł uniemożliwia skorzystanie z programu,

 8. jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury (innego dokumentu księgowego) – w programie można uzyskać dofinansowanie do inwestycji, dla których wystawiono dokument księgowy do 6 miesięcy wcześniej,

 9. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym, powierzchnia budynku przeznaczona pod prowadzenie tej działalności (oraz liczba miesięcy w roku prowadzenia działalności w tym budynku); powierzchnia powyżej 30% uniemożliwia skorzystanie z programu,

 10. zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy dla miejsca zamieszkania (dla mieszkańców gminy Oświęcim - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grojcu), nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku uprawnienia do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania w programie).

 

DOTYCZĄCE INWESTYCJI:

 1. W zakresie wymiany źródła ciepła:

 2. rodzaj dotychczasowego sposobu ogrzewania budynku oraz nowego (w tym klasa energetyczna urządzenia, np. pompy ciepła – jeśli dotyczy),

 3. informacja czy konieczne jest wykonanie przyłącza do sieci gazowej,

 4. jeśli w budynku stosowany jest gaz (np.jako podgrzewacz wody, do przygotowywania posiłków) - ilość pobieranego paliwa (średnia z 3 ostatnich zamkniętych lat),

 5. jeśli przedsięwzięcie dotyczy kotła na pellet - informacja o emisyjności urządzenia (powyżej/poniżej 20 mg/m3) lub posiadanym certyfikacie potwierdzającym spełnienie wymogów ekoprojektu (ecodesign),

 6. informacja czy modernizacji podlega także instalacja centralnego ogrzewania i instalacja do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

 7. W zakresie ocieplenia ścian/dachu/stropu – liczba m2 ocieplanej powierzchni.

 8. W zakresie wymiany okien/drzwi – liczba m2 wymienianej stolarki okiennej/drzwiowej.

 9. Informacja czy wykonana została/ jest planowana/ konieczna dokumentacja projektowa (np. dotycząca przebudowy konstrukcji dachu pod ocieplenie, modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. lub c.w.u., wymiany źródła ciepła, wentylacji mechanicznej).

Jeśli wnioskodawcą jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, w ustawowej wspólności majątkowej, współmałżonek musi wyrazić zgodę na realizację przedsięwzięcia składając podpis na wniosku.

 

Wniosek o dofinansowanie może złożyć jedynie osoba posiadająca prawo własności budynku. Jeśli własność budynku pozostaje w rękach kilku współwłaścicieli wszyscy oni muszą wyrazić zgodę na realizację przedsięwzięcia składając swoje podpisy na wniosku.

 

Obecna wersja programu pozwala na jednokrotne złożenie wniosku na inwestycję zrealizowaną do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku (wg terminów wystawienia faktur) oraz planowaną do realizacji w terminie do 30 miesięcy od jego złożenia (zasadniczo, choć są odstępstwa od tej zasady). Ważne jest więc, aby przeanalizować całościowo zakres przedsięwzięcia, by ująć w nim wszystkie planowane w tym czasookresie działania w budynku w zakresie, na jaki można uzyskać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze (np. wentylacja mechaniczna, mikroinstalacja fotowoltaiczna/ jeśli w zakresie występuje wymiana źródła ogrzewania).