Wyłożenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Harmęże i Pławy

Od 23 kwietnia 2021 r. do 14 maja 2021r zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Harmęże i Pławy. Uwagi do projektów planów można składać w terminie do dnia 31maja 2021 r.

 

 

Dnia 15 kwietnia 2021 r. Wójt Gminy Oświęcim poprzez ogłoszenia w Gazecie Krakowskiej oraz obwieszczenia zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oświęcim oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oświęcim upublicznił informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Harmęże i Pławy.

 

Wyłożenia odbywać się będą od dnia 23 kwietnia 2021 r. do dnia 14 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oświęcim. Z projektami planów będzie można się również zapoznać, odpowiednio u sołtysów sołectw Harmęże i Pławy.

 

Dyskusja publiczna odbędzie się online z wykorzystaniem platformy Zoom. w sprawie planu Harmęż w dniu 6 maja 2021 r. godz. 1300 , a w sprawie planu Pław w dniu 7 maja 2021 r. godz. 1300.

 

Uwagi do projektów planów można składać w terminie do dnia 31 maja 2021 r.

 

Z dokumentacją można zapoznać na stronie BIP Gminy Oświęcim:

https://bip.malopolska.pl/ugoswiecim,m,309357,2018-2023.html