Podwyższone dofinansowanie w programie "Czyste Powietrze"

Podwyższone dofinansowanie można otrzymać, jeżeli dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Program "Czyste Powietrze"

 

Program prowadzony jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie. Wnioski o dofinansowanie można składać:

 

  • poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw (konieczne dostarczenie również formy papierowej z wymaganymi podpisami), lub
  • poprzez serwis gov.pl (wymagana wyłącznie forma elektroniczna z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym).

 

Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie.

 

W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola.

 

W ramach programu "Czyste Powietrze" istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Dofinansowanie nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

 

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania, w tym sposobu złożenia wniosku można uzyskać pod numerem 22/340-40-80.

 

Zaświadczenie uprawniające do podwyższonego dofinansowania

 

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku,  zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia dostępny jest tutaj.

 

Informacji na temat uzyskania zaświadczenia uprawniającego do uzyskania podwyższonego dofinansowania udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grojcu, pod numerem telefonu: 33/846-64-20.

 

Beneficjenci

 

Beneficjentem podwyższonego dofinansowania w ramach programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 

  • jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
  • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 

Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa powyżej, z  tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu,  nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Podwyższone dofinansowania, a wnioski złożone wcześniej

 

Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach programu przed dniem 21 października 2020 r. zmieniająca go na złożony w ramach podwyższonego dofinansowania. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 21 października 2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na warunkach podwyższonego dofinansowania, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w programie, tj. nie wcześniej niż przed dniem 15 maja 2020 r. i nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

 

Rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć

 

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
– zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu "Czyste Powietrze".
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

 

Kwota maksymalnej dotacji:
– 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
– 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 

 

Opcja 2

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

 

Kwota maksymalnej dotacji:
– 15 000 zł

 

 

Dofinansowanie do fotowoltaiki

 

Uzyskanie dotacji na instalację fotowoltaiczną w ramach programu "Czyste Powietrze" wyklucza możliwość uzyskania dotacji w ramach programu "Mój Prąd".

Tagi

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

  1. Wniosek (rozmiar pliku: 313.31 KB)

GALERIA