Sesja rady Gminy 17 czerwca – relacja

W harmonogramie pracy Rady Gminy czerwcowa sesja jest szczególna. W porządku obrad są uchwały o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania, o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ubiegły rok oraz o udzieleniu absolutorium, czyli uznaniu, że budżet został wykonany prawidłowo. Wszystkie te uchwały Rada Gminy Oświęcim przyjęła 17 czerwca 2020 roku jednomyślnie.

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym wcześniej miała miejsce debata nad Raportem o stanie gminy. (Raport można pobrać TUTAJ.) Wójt ma czas na przedstawienie tego dokumentu do końca maja. Podsumowuje w nim swoją działalność w poprzednim roku. W debacie nad Raportem głos mogą zabierać mieszkańcy. Mimo to, podobnie jak w 2019 roku, jedynymi mieszkańcami naszej gminy, którzy uczestniczyli w debacie, byli radni.

 

Jako pierwszy zabrał głos wójt Mirosław Smolarek, dziękując za współpracę radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy i jednostek samorządowych. Szczególnie ciepłe słowa skierował do osób zatrudnionych w placówkach oświatowych. Podkreślił, że stan naszej gminy i opisujący go dokument jest efektem wspólnej pracy.

 

Zbigniew Krzemień zapytał o wysokość wydatków związane z edukacją i poprosił o porównanie ich do subwencji oświatowej z budżetu państwa. Szczegółowej odpowiedzi udzieliła zastępca wójta Halina Musiał. Przedstawiła dane za lata 2016-2019. Zwróciła uwagę, że w tym czasie poniesione przez gminę nakłady na oświatę zwiększyły się bardziej niż środki przekazywane na ten cel przez rząd.

 

Po debacie nad Raportem o stanie gminy radni rozpatrzyli uchwały – wśród nich te, które obok budżetu, są najważniejsze w działalności samorządu. Pozytywne opinie w ramach swoich kompetencji wydały Komisja Rewizyjna Rady Gminy i Regionalna Izba Obrachunkowa.

 

Wotum zaufania, zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2019 oraz absolutorium (czyli stwierdzenie prawidłowości działań finansowych wójta) zostały przyjęte jednomyślnie. Wójt Smolarek podziękował za tak silne poparcie i zadeklarował swoje pełne zaufanie do radnych.

 

Pełny zapis video XXII sesji Rady Gminy Oświęcim 17 czerwca 2020 r.