Obowiązek usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania

Przypominamy, że w przypadku nielegalnego składowania odpadów na nieruchomości, obowiązek ich usunięcia leży w obowiązku właściciela nieruchomości.

Zalecamy regularne sprawdzanie miejsc opuszczonych, niezamieszkałych (w szczególności o dużej powierzchni), które mogą stać się miejscem porzucenia odpadów. Dotyczy to zarówno budynków, jak i nieruchomości niezabudowanych (np. nieużytki, tereny rolne). Gdy na nieruchomości znajdują się odpady (np. w postaci tzw. „dzikiego wysypiska”), a sprawca ich porzucenia nie zostanie zidentyfikowany bądź też jest niewypłacalny, koszt utylizacji odpadów będzie spoczywał na właścicielu terenu.

 

Odpowiednia prewencja w sprawie nielegalnego składowania odpadów ma szczególne znaczenie w świetle pojawiania się informacji dotyczących powstawania na terenie Polski nowych miejsc nielegalnego magazynowania i transportu odpadów.

 

W przypadku zlokalizowania nieprawidłowego składowania odpadów, można ten fakt zgłosić poprzez Krajową Mapę Zagrożeń oraz formularz ekointerwencji.

Tagi