Informacja dla podmiotów zbierających odpady komunalne (m.in. punkty skupu surowców wtórnych)

Przypominamy, iż zgodnie z art. 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) podmiot zbierający odpady komunalne (m.in. punkty skupu surowców wtórnych), jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań.

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Sprawozdanie za rok 2019 należy złożyć do Wójta Gminy Oświęcim do dnia 31 stycznia 2020 r. Obowiązek ten dotyczy wszystkich podmiotów zbierających odpady komunalne na terenie Gminy Oświęcim.

 

Sprawozdanie zawiera:

1) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu zbierającego odpady komunalne, numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;

2) informacje o miejscu prowadzenia działalności;

3) informacje o masie:

a) poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych, wraz ze wskazaniem nazwy i adresu instalacji, do których zostały przekazane zebrane odpady komunalne,

b) odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i do recyklingu, powstałych z zebranych odpadów komunalnych.

 

Do złożenia sprawozdania w terminie (do dnia 31 stycznia 2020 r. za rok 2019) jest obowiązany również podmiot zbierający odpady komunalne, posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych w miejscu położonym na obszarze danej gminy, który w danym roku nie zbierał na terenie tej gminy odpadów komunalnych.

 

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.