Forum Małopolski Zachodniej – list intencyjny samorządowców

Samorządowcy z czterech powiatów podpisali 11 grudnia list intencyjny w sprawie powołania Forum Małopolski Zachodniej – Stowarzyszenia Miast i Gmin. W spotkaniu w sali reprezentacyjnej oświęcimskiego zamku Gminę Oświęcim reprezentował wójt Mirosław Smolarek.

Szefowie samorządów z powiatów chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego ustalili cele i kierunki współpracy. Określili także plan działań, których efektem będzie powołanie stowarzyszenia, które pozwoli zintegrowanemu subregionowi stać się kluczowym graczem w Strategii Rozwoju Województwa "Małopolska 2030".


O potrzebie utworzenia takiej organizacji mówił prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. Przywołał dane świadczące o potencjale zarówno ludnościowym, jak i gospodarczym subregionu, wskazując na dynamikę rozwoju w wielu dziedzinach, w tym turystyce. Przypomniał, że subregion Małopolska Zachodnia liczy ok. 550 tys. mieszkańców, co powinno mieć przełożenie na kluczowe decyzje Zarządu Województwa Małopolskiego.


Kolejni mówcy zwrócili uwagę, że reprezentowane przez nich gminy i powiaty mają wspólne wyzwania, podobne problemy i doświadczenia historyczne. Wymienili przede wszystkim kwestie komunikacyjne, gospodarkę odpadami, restrukturyzację przemysłu ciężkiego, problemy demograficzne (starzenie się społeczeństwa, odpływ młodych ludzi,  napływ cudzoziemców).


W wystąpieniach zgodnie podkreślano, że Forum Małopolski Zachodniej nie jest “robione przeciwko komuś”, ale ma integrować subregion i stać się narzędziem skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych. Dało się przy tym odczuć żal, że Kraków nadal nieco po macoszemu traktuje zachodnie rubieże województwa. Forum Małopolski Zachodniej powinno przywrócić naszym samorządom należne im miejsce na mapie Małopolski – wynikające z potencjału i rozwoju tego subregionu.

 

 

"List intencyjny w sprawie powołania Forum Małopolski Zachodniej – Stowarzyszenia Miast i Gmin.


Planowana Strategia Rozwoju Wojwództwa Małopolskiego “Małopolska 2030” wyznacza nowe zadania dla samorządów, polegające na podniesieniu znaczenia integracji współnot lokalnych w dążeniu do zrównoważonego rozwoju swojego obszaru. Dlatego też, reprezentujący miasta i gminy Małopolski Zachodniej podejmujemy działania w celu utworzenia stowarzyszenia miast i gmin, którego celem będzie:

– podejmowanie działań integrujących miasta i gminy,

– wspieranie idei samorządu terytorialnego,

– wymiana wzajemnych doświadczeń,

– przygotowanie Strategii Małopolski Zachodniej,

– inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego miast – gmin Małopolski Zachodniej,

– współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi,

– wsparcie eksperckie członków stowarzyszenia na ich wniosek,

– dążenie do gospodarczego, kulturowego I turystycznego rozwoju miast i gmin Małopolski Zachodniej,

– tworzenie wspólnych projektów miast i gmin należących do stowarzyszenia w celu aplikowania o środki zewnętrzne,

– promocja miast i gmin członków stowarzyszenia,

– partnerstwo z Województwem Małopolskim oraz innymi instytucjami w celu współpracy na rzecz rozwoju tegoż obszaru.


Niniejszy list intencyjny jest jedynie deklaracją współpracy i nie powoduje powstanie żadnych zobowiązań (w tym finansowych) pomiędzy podpisującymi go stronami.


Kontynuację wstępnych ustaleń podjętych na dzisiejszym spotkaniu będzie opracowanie projektu statutu Stowarzyszenia, a następnie przedłożenie organom stanowiącym projektu uchwały w sprawie utworzenia stowarzyszenia Forum Małopolski Zachodniej oraz przyjęcia jego statutu".

 


Informacje i zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

GALERIA