Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie wójta Gminy Oświęcim o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim.

Oświęcim, dnia 11 kwietnia 2019 r.

WZ.6720.5.15.2018.RK

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim.

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1398),

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim dostosowanego do gminnego programu rewitalizacji

(projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim,

istniejące zagospodarowanie i użytkowanie terenów,

stan środowiska przyrodniczego, środowisko kulturowe,

kierunki zagospodarowania przestrzennego).

 

Wyłożenie odbywać się będzie od dnia 19 kwietnia 2019 r. do dnia 13 maja 2019 r. w godzinach od 800 do 1430 w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, pokój nr 22, jak również na stronie internetowej Gminy Oświęcim.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2019 r. na sali sesyjnej Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim o godz. 1400.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium.

 

Uwagi do projektu studium należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32 – 600 Oświęcim, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@gminaoswiecim.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 2019 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Oświęcim.

 

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 50 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

 

Jednocześnie zgodnie z art. 48 ust. 4 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim.

 

Wójt Gminy

/-/ Mirosław Smolarek