Zmiany w budżecie i planie inwestycji

Inwestycje, które w sumie będą kosztować ponad 1,8 miliona zł, to najważniejsze zmiany wprowadzone do tegorocznego budżetu przez Radę Gminy na wniosek wójta Mirosława Smolarka.

Zaplanowano realizację kilkunastu pilnych zadań, w tym starych zaległości, na które nie udało się zabezpieczyć pieniędzy na etapie opracowywania i uchwalania budżetu w ostatnich miesiącach zeszłego roku. Są to:

– Remont odcinka ulicy Wodnej w Zaborzu.

– Remont odcinka ulicy Bagiennej w Stawach Grojeckich. (Podczas obrad komisji Rady Gminy wójt Mirosław Smolarek, uzasadniając te propozycje, stwierdził, że ulice Wodna i Bagienna wyglądają tak, jak się nazywają.)

– Remont odcinka ulicy Kółkowej w Grojcu. Ma to być trzeci i ostatni etap modernizacji tej drogi gminnej.

(Gmina Oświęcim złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wnioski o dofinansowanie trzech wyżej wymienionych inwestycji jako modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.)

– Pomoc dla Powiatu Oświęcimskiego na modernizację i poprawę bezpieczeństwa na odcinku ulicy Kazimierza Jagiellończyka w Grojcu. Inwestycję przeprowadzi Starostwo Powiatowe.

– Remont odcinka ulicy Akacjowej w Zaborzu.

– Remont odcinka ulicy Pod Dębem w Zaborzu.

– Remont dachu garażu OSP w Porębie Wielkiej oraz wymiana kotła i instalacji grzewczej w remizie. Gmina Oświęcim złożyła wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w ramach programu "Małopolskie Remizy".

– Remont dachu budynku Urzędu Gminy.

– Modernizacja odcinka ulicy Marii Radziwiłł w Stawach Grojeckich

– Opracowanie dokumentacji projektowej nowego parkingu przy Urzędzie Gminy.

– Opracowanie dokumentacji projektowej nowej siedziby przedszkola w Brzezince – zadanie dwuletnie na lata 2019-2020.

(Gmina Oświęcim dysponuje wprawdzie opracowaną kilka lat temu koncepcją architektoniczną, jednak koszt jej realizacji przekracza obecne możliwości budżetu.)

– Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji na odcinku ulicy Borowiec w Zaborzu – zadanie dwuletnie na lata 2019-2020.

– Remont dachu budynku przedszkola w Zaborzu.

– Program dotacji dla mieszkańców do wymiany pieców. Trwa nabór wniosków – piszemy o nim tutaj.

 

W jaki sposób udało się znaleźć na to wszystko pieniądze? Zeszłoroczne wydatki były niższe od zaplanowanych. Oszczędności nie wynikają z rezygnacji z jakichś działań ani ze złego planowania. W pewnym uproszczeniu: wydatki planuje się w "maksymalnej" wysokości, biorąc za punkt odniesienia poprzedni rok i uwzględniając możliwe podwyżki, wskaźniki i trendy.

 

W ten sposób skalkulowano, że na przykład oświetlenie dróg w 2018 roku będzie kosztować 958 tys. zł i taką kwotę zaplanowano w budżecie. Można było liczyć na to, że faktyczne wydatki będą niższe, ale w budżecie trzeba było je zapisać w "maksymalnej" wysokości. Wspomniane oświetlenie dróg ostatecznie pochłonęło w ubiegłym roku 915 tys.

 

Tego typu oszczędności dotyczą wielu pozycji, zaczynając od rachunków za energię, przez wynagrodzenia, na niewykorzystanych a obowiązkowych rezerwach kończąc. Zebrało się ich w sumie na ponad 3 miliony zł. W marcu Wydział Finansowy Urzędu Gminy ostatecznie opracował dane na temat.

 

Dysponując nimi i znając tym samym wysokość tzw. wolnych środków, wójt Mirosław Smolarek przedłożył Radzie Gminy projekt zmian w tegorocznym budżecie. Uwzględniają one wyliczone na początku tego artykułu zadania inwestycyjne.

 

Podczas obrad komisji Rady Gminy wójt przedstawił również zamierzenia dotyczące rezerwy inwestycyjnej. W tej kwestii nie ma jeszcze wiążących decyzji, ale wstępny plan zakłada, że pochodzące z tego źródła środki (mniej więcej połowa rezerwy wynoszącej 1,8 miliona zł) posłużą na następujące inwestycje:

– Budowa chodnika wzdłuż odcinka ulicy Suskiego we Włosienicy (to przedsięwzięcie ma być współfinansowane z Powiatem Oświęcimskim).

– Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż ulicy Beskidzkiej w Stawach Grojeckich (brakujący odcinek od skrzyżowania z ulicą Zerwisko).

– Budowa placu zabaw lub boiska przy szkole w Grojcu (Gmina Oświęcim podjęła starania o dofinansowanie zewnętrze – od ich wyniku zależy, jaki obiekt powstanie).

– Wkład własny do rozbudowy kanalizacji w Brzezince (Gmina Oświęcim zamierza wnioskować do Wojewody Małopolskiego o dofinansowanie z budżetu państwa).

– Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia przeciwpowodziowego Dworów Drugich (współfinansowane z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie).

 

Artykuł z kwietniowego wydania miesięcznika "Oświęcimska Gmina".