Regulamin konkursu facebookowego "Poznawaj swoją gminę"

Na facebookowym profilu gminy Oświęcim ogłaszamy konkurs dla Mieszkańców, czekają atrakcyjne nagrody dla pięciu laureatów. Oto regulamin konkursu.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których odbywa się konkurs: „Poznawaj swoją gminę”, w dalszej części Regulaminu zwany „Konkursem”.
 2. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim.
 3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na portalu Facebook.com za pośrednictwem profilu https://www.facebook.com/gminaoswiecim/
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani prowadzony przez właścicieli serwisu Facebook.com.
 5. Konkurs trwa od 11 marca do 18 marca 2019.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z przeczytaniem i zaakceptowaniem przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Uczestnik może działać w ramach Konkursu wyłącznie osobiście i we własnym imieniu, za pomocą własnego konta w serwisie Facebook.com.
 4. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie adresu zamieszkania na terenie gminy Oświęcim.
 5. Z Konkursu wyłączeni są Pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
 6. Organizator ma prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który postępuje niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub posiada fikcyjny profil na portalu Facebook.com lub profil z nieprawdziwymi danymi osobowymi.
 7. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Uczestników Konkursu.
 8. Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu, wyłanianiem zwycięzców oraz wysyłką nagród prowadzi Organizator Konkursu.

 

 

 

 

 

III. ZASADY PROWADZENIA I ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

 1. Udział w Konkursie następuje poprzez wykonanie zadania: Rozwiąż krzyżówkę z nazwami gminnych ulic i prześlij zdjęcie lub skan rozwiązanej krzyżówki, lub listy odpowiedzi wraz z hasłem.

Odpowiedzi należy udzielić poprzez wiadomość prywatną wysłaną przez komunikator Messenger do profilu gminy Oświęcim.

 1. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy składać do dnia 18 marca 2019 roku do godziny 23:59. Odpowiedzi opublikowane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
 2. Uczestnik może udzielić dowolnej liczby odpowiedzi w Konkursie, jednak przysługuje mu prawo do otrzymania wyłącznie jednej nagrody.
 3. Wysłanie przez Uczestnika odpowiedzi konkursowej w wiadomości prywatnej do administratorów fan page’a jest jednoznaczne ze zgodą na umieszczenie nazwy jego profilu na liście Zwycięzców na profilu Organizatora w serwisie Facebook.com.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 5 dni od momentu zakończenia Konkursu na profilu Gmina Oświęcim w serwisie Facebook.com.

 

 

IV. NAGRODY

 1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Urząd Gminy Oświęcim.
 2. Nagrodzone zostanie 5 pierwszych zgłoszeń. Nagrodami w konkursie jest pięć kart podarunkowych do sklepu Smyk, każda o wartości 200 zł, po jednej dla każdego z pięciu laureatów. Karty ważne są przez rok – do 7 marca 2020 i można z nich korzystać wielokrotnie, do wyczerpania środków na karcie.
 3. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody lub na ich równowartość pieniężną.
 4. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inne osoby.
 5. Zwycięzcy mogą odebrać nagrody osobiście w urzędzie gminy (pokój 33) lub poprosić o przesłanie pocztą. Nagrody będą wysyłane tylko na terytorium Polski na koszt Organizatora Konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie 14 dni od momentu otrzymania pełnych danych potrzebnych do wysyłki.
 6. W przypadku braku kontaktu Zwycięzcy Konkursu w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników, nagrody pozostają do wyłącznej dyspozycji Organizatora Konkursu.
 7. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie nagrody w związku z prowadzonym Konkursem.

 

V. DANE OSOBOWE

 1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Polski, ewentualnie numer telefonu) dla celów związanych z Konkursem jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania przez Organizatora nagrody.
 2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu na profilu Organizatora Konkursu w serwisie Facebook.com, a także na stronie internetowej gminaoswiecim.pl oraz w miesięczniku „Oświęcimska Gmina”.
 3. Uczestnicy Konkursu poprzez przystąpienie do udziału w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wskazanych w treści Regulaminu. Dane osobowe udostępnione przez Uczestnika będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Klauzula RODO znajduje się na stronie internetowej organizatora

https://gminaoswiecim.pl/pl/1960/13214/klauzula-informacyjna-rodo-25-maja-218.html

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych związanych z przystąpieniem i uczestnictwem w Konkursie (przetwarzanie adresu zamieszkania w przypadku konieczności przesłania nagrody pocztą).

 

 

 

Tagi