Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, iż od dnia 1 kwietnia 2019 r. ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na mocy podjętej w dniu 23 stycznia 2019 r. uchwały Nr V/34/19 Rady Gminy Oświęcim stawki te wynosić będą odpowiednio:

 

·       14,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – dla odpadów zbieranych w sposób selektywny,

 

·       25,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – dla odpadów nie zbieranych w sposób selektywny.

 

Do właścicieli nieruchomości, zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. Właściciele nieruchomości zobowiązani będą do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.

 

Opłatę za pierwszy kwartał 2019 r. (styczeń, luty, marzec) należy uiścić bez wezwania, zgodnie z dotychczasową stawką tj. 11 zł za odpady zbierane selektywnie, 20 zł za odpady nie zbierane w sposób selektywny, w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r.